• Lịch khai giảng Tháng 8/2022
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 8/8/2022, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h30-20h.
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 18/8/2022, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h30-20h.
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 9

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung Uy tín Thầy Vũ


Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 9 là nội dung bài giảng mới nhất hôm nay của chúng ta được chia sẻ lên kênh diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster để làm tài liệu học tiếng Trung miễn phí cho các bạn học viên và thành viên. Các bạn đừng quên chia sẻ bài giảng này tới những người bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 9 - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín Thầy Vũ ChineMaster chia sẻ tài liệu giảng dạy tiếng Trung mỗi ngày

Các bạn ôn tập lại những kiến thức được Thầy Vũ truyền đạt trong bài giảng hôm trước tại link bên dưới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 8

Chuyên mục bài tập luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày

Các bạn xem thông tin mới nhất các khóa học tiếng Trung giao tiếp khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Cơ sở 1 và Cơ sở 2 tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Cơ sở 1 Hà Nội

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Cơ sở 2 TP HCM

Tiếp theo là phần chính của bài giảng hôm nay - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 9.

Tài liệu Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 9 ChineMaster


Giáo trình bài tâp luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Th.S Nguyễn Minh Vũ được cập nhập hàng ngày trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

韩国商人窒息,解散未偿还同胞

一名不平衡的账单激怒了一个韩国男子,他凶残地谋杀了一个同胞,将他受伤的身体部分藏在了HCMC的手提箱里。

35岁的Jeong In Cheol是Creata Vietnam Company的董事,该公司位于HCMC的7区,专门从事韩国产品的营销解决方案,目前被指控犯有谋杀和抢劫罪。

在周三下午,Cheol被捕后,他的33岁的韩国朋友An Tong Duk被肢解,被发现在公司总部内第7区Him Lam居民区四层高的房屋中,该房屋是一个大型侨民社区。

罪魁祸首告诉调查人员,杜克向他的公司投资了18亿越南盾(合77,673美元),但事实证明这笔交易不利。

两周前,Cheol向Duk借出了27亿越南盾的利息,但Duk未能在规定的两天内偿还,要求从总金额中扣除之前的投资。

哲说他已经从家人那里借了钱来帮助杜克。在债务方面,前者制定了一项计划,如果后者拒绝偿还这笔款项,则将其债务人杀死。

11月24日,Cheol去一家超市买了一把锯,锁紧钳子,剪刀,塑料袋和橡胶手套,以免留下指纹。第二天,他买了10粒安眠药,将其制成粉末。然后,他在一家咖啡店与Duk会面,讨论“偿还债务”,尽管对话并未以积极的态度结束。

11月26日的几个小时后,Cheol开车将Duk送到公司的总部,在那里他邀请后者去喝啤酒,上面放着安眠药。当Duk昏迷时,Cheol摘下了两条手镯,并于第二天早晨以8000万越南盾的价格将其出售。

由于害怕杜克醒来并大喊大叫,谢尔将九副橡胶手套推到了喉咙。

发现杜克不久后就停止了呼吸,Cheol将他拖到二楼,在那里他开始肢解受害人的身体,将这些零件放在隐藏在露台上的塑料袋中。

当天下午,Cheol要求其工作人员购买手提箱和一些塑料袋以及绷带,以将身体部位运输到另一个地方并销毁证据。但是,他在完成任务之前就逃走了。

谋杀案是星期五晚上由他林房屋的房东发现的。

哲尔突然宣布他将停止租房后,房东来检查他的财产。房东在厕所里发现了一个沾满鲜血的粉红色手提箱,旁边有一把锯子和加锁钳子。手提箱内有一个黑色的塑料袋,里面装有身体部位。

警方还在大楼三楼发现了另外三个带有身体部位的塑料袋。

官员们说,受害人头部受伤,将死因归咎于窒息。

将近11,000韩国人居住在第七区,主要位于富美洪。据HCMC越南-韩国友谊协会称,目前有将近90,000韩国人居住在南部城市。

Phiên âm tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 9

Hánguó shāngrén zhìxí, jiěsàn wèi chánghuán tóngbāo

yī míng bù pínghéng de zhàngdān jīnùle yīgè hánguó nánzǐ, tā xiōngcán de móushāle yīgè tóngbāo, jiāng tā shòushāng de shēntǐ bùfèn cáng zàile HCMC de shǒutí xiāng lǐ.

35 Suì de Jeong In Cheol shì Creata Vietnam Company de dǒngshì, gāi gōngsī wèiyú HCMC de 7 qū, zhuānmén cóngshì hánguó chǎnpǐn de yíngxiāo jiějué fāng'àn, mùqián pī zhǐkòng fàn yǒu móushā hé qiǎngjié zuì.

Zài zhōusān xiàwǔ,Cheol bèi bǔ hòu, tā de 33 suì de hánguó péngyǒu An Tong Duk bèi zhījiě, pī fà xiàn zài gōngsī zǒngbù nèi dì 7 qū Him Lam jūmín qū sì céng gāo de fángwū zhōng, gāi fángwū shì yīgè dàxíng qiáomín shèqū.

Zuìkuí huòshǒu gàosù diàochá rényuán, dù kè xiàng tā de gōngsī tóuzīle 18 yì yuènán dùn (hé 77,673 měiyuán), dànshìshí zhèngmíng zhè bǐ jiāoyì bùlì.

Liǎng zhōu qián,Cheol xiàng Duk jiè chūle 27 yì yuènán dùn de lìxí, dàn Duk wèi néng zài guīdìng de liǎng tiānnèi chánghuán, yāoqiú cóng zǒng jīn'é zhōng kòuchú zhīqián de tóuzī.

Zhé shuō tā yǐjīng cóng jiārén nàlǐ jièle qián lái bāngzhù dù kè. Zài zhàiwù fāngmiàn, qiánzhě zhìdìngle yī xiàng jìhuà, rúguǒ hòu zhě jùjué chánghuán zhè bǐ kuǎnxiàng, zé jiāng qí zhàiwùrén shā sǐ.

11 Yuè 24 rì,Cheol qù yījiā chāoshì mǎile yī bǎ jù, suǒ jǐn qiánzi, jiǎndāo, sùliào dài hé xiàngjiāo shǒutào, yǐmiǎn liú xià zhǐwén. Dì èr tiān, tā mǎile 10 lì ānmiányào, jiāng qí zhì chéng fěnmò. Ránhòu, tā zài yījiā kāfēi diàn yǔ Duk huìmiàn, tǎolùn “chánghuán zhàiwù”, jǐnguǎn duìhuà bìng wèi yǐ jījí de tàidù jiéshù.

11 Yuè 26 rì de jǐ gè xiǎoshí hòu,Cheol kāichē jiāng Duk sòng dào gōngsī de zǒngbù, zài nàlǐ tā yāoqǐng hòu zhě qù hē píjiǔ, shàngmiàn fàngzhe ānmiányào. Dāng Duk hūnmí shí,Cheol zhāi xiàle liǎng tiáo shǒuzhuó, bìng yú dì èr tiān zǎochén yǐ 8000 wàn yuènán dùn de jiàgé jiāng qí chūshòu.

Yóuyú hàipà dùkèxǐng lái bìng dà hǎn dà jiào, xiè ěr jiāng jiǔ fù xiàngjiāo shǒutào tuī dàole hóulóng.

Fāxiàn dù kè bùjiǔ hòu jiù tíngzhǐle hūxī,Cheol jiāng tā tuō dào èr lóu, zài nàlǐ tā kāishǐ zhījiě shòuhài rén de shēntǐ, jiāng zhèxiē língjiàn fàng zài yǐncáng zài lùtái shàng de sùliào dài zhōng.

Dàngtiān xiàwǔ,Cheol yāoqiú qí gōngzuò rényuán gòumǎi shǒutí xiāng hé yīxiē sùliào dài yǐjí bēngdài, yǐ jiāng shēntǐ bùwèi yùnshū dào lìng yīgè dìfāng bìng xiāohuǐ zhèngjù. Dàn shì, tā zài wánchéng rènwù zhīqián jiù táozǒule.

Móushā àn shì xīngqíwǔ wǎnshàng yóu tā lín fángwū de fángdōng fāxiàn de.

Zhé ěr túrán xuānbù tā jiāng tíngzhǐ zūfáng hòu, fángdōng lái jiǎnchá tā de cáichǎn. Fángdōng zài cèsuǒ lǐ fāxiàn le yīgè zhān mǎn xiānxiě de fěnhóng sè shǒutí xiāng, pángbiān yǒuyī bǎ jùzi hé jiā suǒ qiánzi. Shǒutí xiāng nèi yǒu yīgè hēisè de sùliào dài, lǐmiàn zhuāng yǒu shēntǐ bùwèi.

Jǐngfāng hái zài dàlóu sān lóu fāxiànle lìngwài sān gè dài yǒu shēntǐ bùwèi de sùliào dài.

Guānyuánmen shuō, shòuhài rén tóu bù shòushāng, jiàng sǐyīn guījiù yú zhìxí.

Jiāngjìn 11,000 hánguó rén jūzhù zài dì qī qū, zhǔyào wèiyú fùměi hóng. Jù HCMC yuènán-hánguó yǒuyì xiéhuì chēng, mùqián yǒu jiàng jìn 90,000 hánguó rén jūzhù zài nánbù chéngshì.

Bản dịch tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 9

Doanh nhân Hàn Quốc chết ngạt, đồng hương bất bình vì nợ chưa trả

Tức giận vì mất cân đối tài khoản, một người đàn ông Hàn Quốc dã man sát hại đồng hương, giấu các bộ phận cơ thể bị cắt rời bên trong vali ở TP HCM.

Jeong In Cheol, 35 tuổi, giám đốc Công ty Creata Việt Nam, có trụ sở tại Quận 7 của TP HCM và chuyên về các giải pháp tiếp thị cho các sản phẩm của Hàn Quốc, đang bị tạm giữ với tội danh giết người và cướp tài sản.

Cheol bị bắt vào chiều thứ Bảy sau khi thi thể không mảnh vải của người bạn Hàn Quốc 33 tuổi An Tong Duk được tìm thấy bên trong trụ sở của công ty trong một ngôi nhà bốn tầng ở khu dân cư Him Lam của Quận 7, nơi có một cộng đồng người nước ngoài lớn.

Thủ phạm khai với các nhà điều tra Duk đã đầu tư 1,8 tỷ đồng (77.673 USD) vào công ty của mình nhưng hoạt động kinh doanh đó tỏ ra không thuận lợi.

Hai tuần trước, Cheol đã cho Duk vay 2,7 tỷ đồng với lãi suất, mà Duk không trả được trong hai ngày cần thiết, thay vào đó, yêu cầu khấu trừ khoản đầu tư trước đó của anh ta khỏi tổng số tiền.

Cheol cho biết anh đã vay tiền từ gia đình để giúp Duk. Vì nợ nần, người trước đã nghĩ ra kế hoạch giết con nợ của mình nếu người sau từ chối trả số tiền đó.

Vào ngày 24/11, Cheol đến siêu thị mua một chiếc cưa, kìm khóa, kéo, túi ni lông và găng tay cao su để không để lại dấu vân tay. Ngày hôm sau, anh ta mua 10 viên thuốc ngủ về pha thành bột. Sau đó anh ta gặp Duk tại một quán cà phê để thảo luận về việc "trả nợ", mặc dù cuộc trò chuyện không kết thúc một cách tích cực.

Sau vài giờ vào ngày 26 tháng 11, Cheol lái xe đưa Duk đến trụ sở chính của công ty, nơi anh ta đã mời người sau một ly bia, có pha thuốc ngủ. Khi Duk bất tỉnh, Cheol đã tước hai chiếc vòng tay của anh ta và anh ta bán vào sáng hôm sau với giá 80 triệu đồng.

Vì sợ Duk thức giấc và la hét, Cheol đã nhét chín chiếc găng tay cao su xuống cổ họng.

Phát hiện ra Duk đã tắt thở ngay sau đó, Cheol kéo anh ta xuống tầng một, nơi anh ta bắt đầu phân xác thi thể nạn nhân, đặt các bộ phận vào túi ni lông giấu trên sân thượng.

Chiều cùng ngày, Cheol yêu cầu nhân viên mua một chiếc vali và một số túi nilon cũng như bông băng để vận chuyển các bộ phận thi thể đến địa điểm khác rồi tiêu hủy tang vật. Tuy nhiên, anh ta đã bỏ trốn trước khi hoàn thành nhiệm vụ.

Vụ án mạng được phát hiện vào tối thứ Sáu bởi chủ nhà của ngôi nhà Him Lam.

Chủ nhà đã đến để kiểm tra tài sản của anh ta sau khi Cheol đột ngột thông báo anh ta sẽ ngừng thuê căn nhà. Bên trong một nhà vệ sinh, chủ nhà đã tìm thấy một chiếc vali màu hồng dính máu và bên cạnh là một chiếc cưa và kìm khóa. Bên trong chiếc vali có một túi ni lông màu đen đựng các bộ phận cơ thể.

Cảnh sát cũng tìm thấy ba túi ni lông khác cùng các bộ phận cơ thể trên tầng ba của tòa nhà.

Các sĩ quan cho biết nạn nhân bị chấn thương ở đầu và nguyên nhân tử vong là do ngạt thở.

Gần 11.000 người Hàn Quốc sống ở Quận 7, chủ yếu ở Phú Mỹ Hưng. Theo Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP.HCM, hiện nay có gần 90.000 người Hàn Quốc cư trú tại khu vực phía Nam thành phố.

Các bạn luyện tập gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính mỗi ngày để cải thiện khả năng học từ vựng tiếng Trung và nhớ được nhiều mặt chữ Hán hơn.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trên đây là toàn bộ nội dung bài học của chúng ta - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Bài 9. Các bạn học viên và thành viên ChineMaster còn câu hỏi gì cần được giải đáp thì để lại bình luận ngay bên dưới này nhé.
 
Top