• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 1

Thời sự tiếng Trung Đọc báo tiếng Trung cùng Thầy Vũ


Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 1 là bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến của Th.S Nguyễn Minh Vũ trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster chuyên đề luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung online thông qua những bản tin tiếng Trung, thời sự tiếng Trung và đọc báo tiếng Trung mỗi ngày.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 1 - Bản tin tiếng Trung - Thời sự tiếng Trung - Đọc báo tiếng Trung - Diễn đàn học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn có chỗ nào chưa hiểu bài thì đăng bình luận đặt câu hỏi ngay bên dưới này nhé.

Đọc báo tiếng Trung Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 1


越南十年来固体废物增加了46%

根据最近的国家固体废物管理报告,越南的固体废物量从2010年到2019年增加了46%。
由自然资源和环境部发布的报告指出,2019年全国固体废物产生量约为64658吨/天,比2010年的44400吨/天增加了46%。

报告指出,大部分此类废物产生于城市地区,每天释放约35,624吨,而农村地区每天仅释放约28,394吨。

在城市化和工业化水平高的地区,生活垃圾的产量要高得多,例如河内每天6500吨,HCM市每天9400吨,居所有城市和省份之首。关于人均生活垃圾的排放量,河内记录为每天0.81千克,而HCM市记录为每天1.05千克。

报告显示,仅河内和HCM市在2019年每天就产生约12,000吨生活垃圾,约占市区所有生活垃圾的33.6%。

同时,2019年全国固体废物收集率约为92%,这意味着约有8%的生产固体废物未被收集并释放到环境中。报告称,河内,胡志明市和岘港等主要城市的收缴率最高,有的甚至高达100%。

收集的生活垃圾中约有71%被掩埋,有16%被转化为堆肥,而13%被燃烧。报告称,虽然埋葬仍然是废物处理的主要方法,但近年来已经转向焚化。

在全国分布的1,322处生活垃圾处理设施中,约有904处是墓地。但是,其中只有大约20%被认为是卫生的。

家庭生活垃圾的管理仍然面临一些挑战,包括缺乏废物分类设施以及对减少日常废物的关注不足。废物回收工作仍然有限,而主要的废物掩埋方法占用空间并可能损害周围环境。

报告总结说,改进建议包括修订和补充废物管理政策,加强对废物管理的监督以及对废物处理新技术的研究和开发。

随着固体废物产量的增加,HCM市,岘港和河内等城市的主要垃圾填埋场已变得超载,并影响人们的生活。

河内和HCM市每年在收集和处理垃圾上花费1.2-1.5万亿越南盾(52-65百万美元),约占预算的3.5%。

Phiên âm tiếng Trung bản tin tiếng Trung Thời sự tiếng Trung Đọc báo tiếng Trung bài 1

Yuènán shí nián lái de gùtǐ fèiwù zēngjiā le 46%

gēnjù zuìjìn de guójiā gùtǐ fèiwù guǎnlǐ bàogào, yuènán de gùtǐ fèiwù liàng cóng 2010 nián dào 2019 nián zēngjiāle 46%.
Yóu zìrán zīyuán hé huánjìng bù fābù de bàogào zhǐchū,2019 nián quánguó gùtǐ fèiwù chǎnshēng liàng yuē wèi 64658 dūn/tiān, bǐ 2010 nián de 44400 dūn/tiān zēngjiāle 46%.

Bàogào zhǐchū, dà bùfèn cǐ lèi fèiwù chǎnshēng yú chéngshì dìqū, měitiān shìfàng yuē 35,624 dūn, ér nóngcūn dìqū měitiān jǐn shìfàng yuē 28,394 dūn.

Zài chéngshì huà hé gōngyèhuà shuǐpíng gāo dì dìqū, shēnghuó lèsè de chǎnliàng yāo gāo dé duō, lìrú hénèi měitiān 6500 dūn, TP HCM měitiān 9400 dūn, jū suǒyǒu chéngshì hé shěngfèn zhī shǒu. Guānyú rénjūn shēnghuó lèsè de páifàng liàng, hénèi jìlù wèi měitiān 0.81 Qiānkè, ér TP HCM jìlù wèi měitiān 1.05 Qiānkè.

Bàogào xiǎnshì, jǐn hénèi hé TP HCM zài 2019 nián měitiān jiù chǎnshēng yuē 12,000 dūn shēnghuó lèsè, yuē zhàn shì qū suǒyǒu shēnghuó lèsè de 33.6%.

Tóngshí,2019 nián quánguó gùtǐ fèiwù shōují lǜ yuē wèi 92%, zhè yìwèizhe yuē yǒu 8%de shēngchǎn gùtǐ fèiwù wèi bèi shōují bìng shìfàng dào huánjìng zhōng. Bàogào chēng, hénèi, húzhìmíng shì hé xiàn gǎng děng zhǔyào chéngshì de shōujiǎo lǜ zuìgāo, yǒu de shènzhì gāodá 100%.

Shōují de shēnghuó lèsè zhōng yuē yǒu 71%bèi yǎnmái, yǒu 16%bèi zhuǎnhuà wéi duīféi, ér 13%bèi ránshāo. Bàogào chēng, suīrán máizàng réngrán shì fèiwù chǔlǐ de zhǔyào fāngfǎ, dàn jìnnián lái yǐjīng zhuǎnxiàng fénhuà.

Zài quánguó fèn bù de 1,322 chù shēnghuó lèsè chǔlǐ shèshī zhōng, yuē yǒu 904 chù shì mùdì. Dànshì, qízhōng zhǐyǒu dàyuē 20%bèi rènwéi shì wèishēng de.

Jiātíng shēnghuó lèsè de guǎnlǐ réngrán miànlín yīxiē tiǎozhàn, bāokuò quēfá fèiwù fēnlèi shèshī yǐjí duì jiǎnshǎo rìcháng fèiwù de guānzhù bùzú. Fèiwù huíshōu gōngzuò réngrán yǒuxiàn, ér zhǔyào de fèiwù yǎnmái fāngfǎ zhànyòng kōngjiān bìng kěnéng sǔnhài zhōuwéi huánjìng.

Bàogào zǒngjié shuō, gǎijìn jiànyì bāokuò xiūdìng hé bǔchōng fèiwù guǎnlǐ zhèngcè, jiāqiáng duì fèiwù guǎnlǐ de jiāndū yǐjí duì fèiwù chǔlǐ xīn jìshù de yánjiū hé kāifā.

Suízhe gùtǐ fèiwù chǎnliàng de zēngjiā, TP HCM, xiàn gǎng hé hénèi děng chéngshì de zhǔyào lèsè tián mái chǎng yǐ biàn dé chāozài, bìng yǐngxiǎng rénmen de shēnghuó.

Hénèi hé TP HCM měinián zài shōují hé chǔlǐ lè jī shàng huāfèi 1.2-1.5 Wàn yì yuènán dùn (52-65 bǎi wàn měiyuán), yuē zhàn yùsuàn de 3.5%.

Bản dịch tiếng Trung bản tin tiếng Trung Thời sự tiếng Trung Đọc báo tiếng Trung bài 1

Chất thải rắn của Việt Nam tăng 46 phần trăm trong thập kỷ

Theo báo cáo quốc gia gần đây về quản lý chất thải rắn, lượng chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam đã tăng 46% từ năm 2010 đến năm 2019.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy lượng chất thải rắn sinh hoạt được sản xuất trên toàn quốc trong năm 2019 là khoảng 64.658 tấn / ngày, tăng 46% so với 44.400 tấn / ngày của năm 2010.

Phần lớn lượng rác thải như vậy được sản xuất ở các khu vực thành thị, nơi thải ra khoảng 35.624 tấn mỗi ngày, trong khi các khu vực nông thôn chỉ thải ra khoảng 28.394 tấn mỗi ngày, báo cáo lưu ý.

Sản lượng chất thải rắn sinh hoạt cao hơn đáng kể ở các địa phương có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao, như Hà Nội là 6.500 tấn / ngày và TP.HCM là 9.400 tấn / ngày, đứng đầu tất cả các tỉnh thành. Khi tính đến lượng chất thải rắn sinh hoạt được thải ra bình quân đầu người, Hà Nội ghi nhận 0,81 kg mỗi ngày, trong khi TP HCM ghi nhận 1,05 kg mỗi ngày.

Riêng Hà Nội và TP HCM đã sản xuất khoảng 12.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày vào năm 2019, chiếm khoảng 33,6% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt ở các khu vực đô thị, báo cáo cho biết.

Trong khi đó, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt được ghi nhận trên toàn quốc vào năm 2019 là khoảng 92%, nghĩa là khoảng 8% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được sản xuất không được thu gom và thải ra môi trường. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng có tỷ lệ thu gom cao nhất, một số lên đến 100%, theo báo cáo.

Khoảng 71% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom được chôn lấp, 16% được biến thành phân trộn, 13% được đốt. Trong khi chôn lấp vẫn là phương pháp xử lý chất thải chủ đạo, đã có sự chuyển hướng sang đốt rác trong những năm gần đây, báo cáo tuyên bố.

Trong số 1.322 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được phân bổ trên toàn quốc, khoảng 904 cơ sở là bãi chôn lấp. Nhưng chỉ khoảng 20% trong số này được coi là hợp vệ sinh, nó đã được thêm vào.

Một số thách thức vẫn còn trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm thiếu các cơ sở phân loại chất thải và chưa tập trung đầy đủ vào việc giảm thiểu chất thải hàng ngày. Các nỗ lực tái chế chất thải vẫn còn hạn chế, trong khi phương pháp chôn lấp chất thải chiếm ưu thế chiếm diện tích và có thể gây tổn hại đến môi trường xung quanh.

Các đề xuất cải tiến bao gồm sửa đổi và bổ sung các chính sách quản lý chất thải, tăng cường giám sát trong quản lý chất thải và nghiên cứu phát triển công nghệ mới để xử lý chất thải, báo cáo kết luận.

Do sản lượng chất thải rắn tăng lên theo thời gian, các bãi chôn lấp lớn ở các thành phố như TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội đã trở nên quá tải và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chi 1,2-1,5 nghìn tỷ đồng (52-65 triệu USD) mỗi năm, tương đương khoảng 3,5% ngân sách của họ cho việc thu gom và xử lý rác.

Để có thể tăng cường kỹ năng nhớ từ vựng tiếng Trung, các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin nhé. Link tải bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin ngay tại bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin

Tổng hợp toàn bộ chuyên mục lưu trữ bài giảng bản tin tiếng Trung, thời sự tiếng Trung và đọc báo tiếng Trung tại link bên dưới.

Chuyên mục bản tin thời sự tiếng Trung

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở Hà Nội

Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung giao tiếp ở TP HCM các bạn xem thông tin chi tiết tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở TP HCM

Diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster là kênh chia sẻ tài liệu học tiếng Trung Quốc mỗi ngày thông qua những bản tin tức tiếng Trung, thời sự tiếng Trung và đọc báo tiếng Trung online. Các bạn đừng quên chia sẻ bài giảng online này của Thầy Vũ về học dần nhé.
 
Last edited:
Back
Top