• Lịch khai giảng Tháng 8 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 5/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 12/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 19/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 26/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 6/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 13/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 20/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 27/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 3

Đọc Bản tin tiếng Trung Thời sự tiếng Trung cùng Thầy Vũ


Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 3 là bài giảng trực tuyến tiếp theo của Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster. Nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu nghiên cứu những vấn đề ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung trong bản tin tiếng Trung và thời sự tiếng Trung bên dưới nhé.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 3 - Bản tin tiếng Trung - Thời sự tiếng Trung - Tin tức tiếng Trung - Diễn đàn học tiếng Trung uy tín Thầy Vũ ChineMaster

Trước khi học sang bài mới, Thầy Vũ mời các bạn thành viên ôn tập lại nội dung kiến thức tiếng Trung cơ bản của bài học hôm qua tại link bên dưới.

Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 2

Tổng hợp tất cả bài giảng bản tin tiếng Trung, thời sự tiếng Trung cũng như các bài đọc báo tiếng Trung của Thầy Vũ được lưu trữ trong chuyên mục bên dưới.

Chuyên mục bản tin tiếng Trung Thời sự tiếng Trung

Các bạn thành viên và các bạn học viên đọc bản tin tiếng Trung và thời sự tiếng Trung bên dưới có chỗ nào chưa hiểu thì đăng bình luận đặt câu hỏi ngay bên dưới nhé.

Bài giảng online Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 3


Sau đây là phần chính của bài học tiếng Trung online chuyên đề đọc báo tiếng Trung mỗi ngày.

越南是WEF全球医疗保健计划中唯一的亚洲国家

越南是世界经济论坛为建立全球医疗合作伙伴关系而选择的唯一亚洲国家,该伙伴关系将寻求改善对健康危机的应对。
由世界经济论坛(WEF),伦敦经济学院和生物制药公司阿斯利康(AstraZeneca)建立的全球卫生系统可持续性和复原力合作伙伴关系(PHSSR)旨在通过发起广泛的多部门合作来帮助卫生系统预见,预防和适应全球卫生挑战英国驻越南大使馆发布的新闻稿称,这些努力。

伙伴关系于周二晚在河内启动。

PHSSR的试点阶段预计将持续到明年1月,将在八个国家实施,其他七个国家是法国,德国,意大利,波兰,俄罗斯,西班牙和英国。

该新闻稿说,越南之所以被选中是因为其“独特的卫生系统经验和专业知识,包括对Covid-19的有效回应”。

由卫生战略与政策研究所所长Tran Thi Mai Oanh领导的越南小组将采用伦敦学校开发的框架,对该国的卫生系统可持续性和复原力进行审查,并确定切实可行的解决方案以加强这些框架。

越南将就该国的医疗系统进行两个案例研究,重点是Covid-19期间的医院质量管理和基层医疗保健。

这些研究将有助于突出越南的经验教训,并与其他国家分享。他们还将帮助找出有待改进的地方。 Oanh说,根据研究结果,可以提出政策建议。

“虽然现在可能很难想象,但到了Covid-19不再是世界主要的健康问题的一天到来。我们不仅要专注于控制大流行,还需要建立能够应对这种疾病的系统。日常以及意外的挑战,”该合作伙伴关系的创始合作伙伴的代表说。

“我们希望通过打破学术界,商业界和公共部门之间的传统障碍,并创建一个平台来传播突破性见解,并使卫生系统能够对它们采取行动来做到这一点。”

到目前为止,越南已经发生了1,300例Covid-19病例,其中138例仍在进行中。有35人死于该病,其中许多是患有糖尿病和肾衰竭等潜在疾病的老年患者。

Phiên âm tiếng Trung Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 3

Yuènán shì WEF quánqiú yīliáo bǎojiàn jìhuà zhōng wéiyī de yàzhōu guójiā

yuènán shì shìjiè jīngjì lùntán wèi jiànlì quánqiú yīliáo hézuò huǒbàn guānxì ér xuǎnzé de wéiyī yàzhōu guójiā, gāi huǒbàn guānxì jiāng xúnqiú gǎishàn duì jiànkāng wéijī de yìngduì.
Yóu shìjiè jīngjì lùntán (WEF), lúndūn jīngjì xuéyuàn hé shēngwù zhìyào gōngsī ā sī lìkāng (AstraZeneca) jiànlì de quánqiú wèishēng xìtǒng kě chíxù xìng hé fùyuán lì hézuò huǒbàn guānxì (PHSSR) zhǐ zài tōngguò fāqǐ guǎngfàn de duō bùmén hézuò lái bāngzhù wèishēng xìtǒng yùjiàn, yùfáng hé shìyìng quánqiú wèishēng tiǎozhàn yīngguó zhù yuènán dàshǐ guǎn fābù de xīnwén gǎo chēng, zhèxiē nǔlì.

Huǒbàn guānxì yú zhōu'èr wǎn zài hénèi qǐdòng.

PHSSR de shìdiǎn jiēduàn yùjì jiāng chíxù dào míngnián 1 yuè, jiàng zài bā gè guójiā shíshī, qítā qī gè guójiā shì fàguó, déguó, yìdàlì, bōlán, èluósī, xībānyá hé yīngguó.

Gāi xīnwén gǎo shuō, yuènán zhī suǒyǐ bèi xuǎnzhōng shì yīn wéi qí “dútè de wèishēng xìtǒng jīngyàn hé zhuānyè zhīshì, bāokuò duì Covid-19 de yǒuxiào huíyīng”.

Yóu wèishēng zhànlüè yǔ zhèngcè yánjiū suǒ suǒ cháng Tran Thi Mai Oanh lǐngdǎo de yuènán xiǎozǔ jiāng cǎiyòng lúndūn xuéxiào kāifā de kuàngjià, duì gāi guó de wèishēng xìtǒng kě chíxù xìng hé fùyuán lì jìnxíng shěnchá, bìng quèdìng qièshí kěxíng de jiějué fāng'àn yǐ jiāqiáng zhèxiē kuàngjià.

Yuènán jiāng jiù gāi guó de yīliáo xìtǒng jìn háng liǎng gè ànlì yánjiū, zhòngdiǎn shì Covid-19 qíjiān de yīyuàn zhìliàng guǎnlǐ hé jīcéng yīliáo bǎojiàn.

Zhèxiē yánjiū jiāng yǒu zhù yú túchū yuènán de jīngyàn jiàoxùn, bìng yǔ qítā guójiā fēnxiǎng. Tāmen hái jiāng bāngzhù zhǎo chū yǒudài gǎijìn dì dìfāng. Oanh shuō, gēnjù yánjiū jiéguǒ, kěyǐ tíchū zhèngcè jiànyì.

“Suīrán xiànzài kěnéng hěn nán xiǎngxiàng, dàn dàole Covid-19 bù zài shì shìjiè zhǔyào de jiànkāng wèntí de yītiān dàolái. Wǒmen bùjǐn yào zhuānzhù yú kòngzhì dà liúxíng, hái xūyào jiànlì nénggòu yìngduì zhè zhǒng jíbìng de xìtǒng. Rìcháng yǐjí yìwài de tiǎozhàn,” gāi hézuò huǒbàn guānxì de chuàngshǐ hézuò huǒbàn de dàibiǎo shuō.

“Wǒmen xīwàng tōngguò dǎpò xuéshù jiè, shāngyè jiè hé gōnggòng bùmén zhī jiān de chuántǒng zhàng'ài, bìng chuàngjiàn yīgè píngtái lái chuánbò túpò xìng jiànjiě, bìng shǐ wèishēng xìtǒng nénggòu duì tāmen cǎiqǔ xíngdòng lái zuò dào zhè yīdiǎn.”

Dào mùqián wéizhǐ, yuènán yǐjīng fāshēngle 1,300 lì Covid-19 bìnglì, qízhōng 138 lì réng zài jìnxíng zhōng. Yǒu 35 rén sǐ yú gāi bìng, qízhōng xǔduō shì huàn yǒu tángniàobìng hé shèn shuāijié děng qiánzài jíbìng de lǎonián huànzhě.

Bản dịch tiếng Trung Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 3

Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất trong sáng kiến chăm sóc sức khỏe toàn cầu của WEF

Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất được Diễn đàn Kinh tế Thế giới lựa chọn cho mối quan hệ đối tác chăm sóc sức khỏe toàn cầu nhằm cải thiện ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế.
Quan hệ đối tác về tính bền vững và khả năng phục hồi của hệ thống y tế toàn cầu (PHSSR), được thành lập bởi WEF, Trường Kinh tế London và công ty dược phẩm sinh học AstraZeneca, nhằm giúp các hệ thống y tế thấy trước, ngăn ngừa và thích ứng với những thách thức sức khỏe toàn cầu bằng cách khởi xướng theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Nó cho biết thêm, sự hợp tác đã được ra mắt tại Hà Nội vào tối thứ Ba.

Trong giai đoạn thử nghiệm, dự kiến sẽ chạy đến tháng 1 năm sau, PHSSR sẽ được thực hiện ở 8 quốc gia, 7 quốc gia còn lại là Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Nga, Tây Ban Nha và Anh.

Thông cáo cho biết Việt Nam được chọn vì "kinh nghiệm và chuyên môn về hệ thống y tế độc đáo, bao gồm cả phản ứng hiệu quả của Covid-19".

Đội Việt Nam do bà Trần Thị Mai Oanh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế dẫn đầu, sẽ áp dụng một khuôn khổ do trường London xây dựng để tiến hành đánh giá tính bền vững và khả năng phục hồi của hệ thống y tế của đất nước, đồng thời xác định các giải pháp thiết thực để củng cố các hệ thống này.

Theo bà Oanh, Việt Nam sẽ tiến hành hai nghiên cứu điển hình liên quan đến hệ thống y tế của đất nước, tập trung vào quản lý chất lượng bệnh viện trong thời kỳ Covid-19 và cung cấp dịch vụ y tế ở tuyến cơ sở.

Các nghiên cứu sẽ giúp nêu bật các bài học và kinh nghiệm từ Việt Nam và giúp chia sẻ chúng với các nước khác. Họ cũng sẽ giúp xác định những khoảng trống có thể có chỗ để cải thiện. Bà Oanh cho biết: Dựa trên kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị chính sách có thể được đưa ra.

"Rất khó để tưởng tượng bây giờ, sẽ đến ngày Covid-19 không còn là mối quan tâm sức khỏe hàng đầu của thế giới. Thay vì chỉ tập trung vào việc kiểm soát đại dịch, chúng ta cần xây dựng các hệ thống có khả năng ứng phó với thông thường cũng như những thách thức bất ngờ, "đại diện của các đối tác sáng lập của công ty cho biết, như được trích dẫn trong thông cáo.

"Chúng tôi muốn làm điều này bằng cách phá bỏ các rào cản truyền thống giữa học viện, doanh nghiệp và khu vực công, đồng thời tạo ra một nền tảng để phổ biến những hiểu biết đột phá và cho phép các hệ thống y tế hành động theo chúng."

Tính đến nay, Việt Nam đã có 1.300 ca nhiễm Covid-19, còn 138 ca vẫn còn hoạt động. 35 người đã chết vì căn bệnh này, nhiều người trong số họ là những bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh tiềm ẩn như tiểu đường và suy thận.

Các bạn thành viên và các bạn học viên chú ý cần phải thường xuyên luyện tập gõ tiếng Trung online bằng bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin để tăng cường khả năng ghi nhờ từ vựng tiếng Trung và mặt chữ Hán. Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin ngay tại link bên dưới.

Tải bộ gõ tiếng Trung SoGou về máy tính

Các khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội và TP HCM (Sài Gòn) liên tục khai giảng các lớp mới. Thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung giao tiếp tại TP HCM

Trên đây là nội dung bài giảng của chúng ta Bản tin Thời sự tiếng Trung mỗi ngày bài 3, các bạn thành viên và học viên có bất kỳ câu hỏi nào chưa hiểu trong bài giảng trên thì đặt câu hỏi vào ngay bên dưới này nhé.
 
Back
Top