• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
    Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4

Luyện dịch tiếng Trung qua bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin


Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4 là bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ chuyên đề nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung cho các bạn học viên lớp phiên dịch tiếng Trung. Đây là một trong những bài tập sẽ giúp các bạn nhanh chóng cải thiện được khả năng dịch tiếng Trung một cách đáng kể cực kỳ hiệu quả.

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4 - Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin là bộ gõ tiếng Trung tốt nhất Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin mới nhất tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Để nắm chắc kiến thức hơn, các bạn cần ôn tập lại những bài giảng trước kia tại link bên dưới.

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 3

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế

Các khóa đào tạo tiếng Trung mới nhất bao gồm các lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao và các lớp nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z trên taobao 1688 tmall, các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Lớp tiếng Trung giao tiếp mới nhất ChineMaster Hà Nội

Lớp tiếng Trung giao tiếp mới nhất ChineMaster TP HCM

Lớp order hàng Trung Quốc Taobao 1688 tmall từ A đến Z

Ngoài ra, Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster còn mở thêm các khóa học tiếng Trung online để có thể đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung của các bạn học viên ở xa. Cách đăng ký các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Đăng ký học tiếng Trung online qua Skype

Bên dưới là nội dung bài giảng hôm nay - Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4

Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4


Nội dung chính của bài tập ngày 21 tháng 12 năm 2020 Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4

在河内发现的濒临灭绝的红河龟

当局周五宣布,测试已经证实,最近在河内东莫湖发现的乌龟是一种罕见的还剑乌龟。

市渔业局局长塔范森(Ta Van Son)表示,其位于东莫湖的一组研究人员于10月22日发现了这只乌龟。

科学家称重,测量并取样进行基因测试,然后将动物放回湖中。

越南科学技术学院和越南河内国立大学的专家分析了它的DNA,得出的结论是它属于Rafetus swinhoei物种。

雌性软壳乌龟重86公斤,长约100厘米。

亚洲缅甸保护印度海龟计划说,在东莫湖至少有两只海龟,上周五拍摄的照片显示,在同一湖中另一只重约130-150公斤的软海龟。

科学家计划在2021年对其样本进行测试。如果证明是雄性,当局将在湖周围创建一个沙地,以便该对能够自然繁殖。

在河内的宣庆湖发现了另一只海龟,其样本也将在2021年进行测试。

环境保护部门呼吁将对软海龟的搜寻范围扩大到其他大型湖泊,如索伊海,东泉等。

一份针对2021-25年还剑龟的城市保护计划,将确定合适的环境来繁殖爬行动物,并将制定保护和繁殖计划。

渔业专家裴光德说,有必要扩大搜索范围,因为他坚信东莫地区生活着更多的海龟。

东莫湖和宣庆湖所在的Son Tay镇和Ba Vi区已承诺开展宣传和协调活动,以保护海龟。

自2003年以来,亚洲海龟计划已在北部18个省实施了许多保护计划。

还剑龟以河内湖中唯一的一种龟生活而命名,被国际自然保护联盟列为极度濒危动物,并且在根据2013年需要紧急保护的稀有和濒危动物名单中政令。还剑湖的乌龟于2016年去世。

该动物于1873年首次被描述,但是对这种巨型软壳乌龟的研究很少。人们认为世界上还剩下四个,另外两个在中国。

该物种曾经居住在红河三角洲的大部分地区,但在1970年代和1980年代被捕杀到接近灭绝。

东漠湖龟是亚洲海龟计划保护者于2007年首次发现的。2008年,在河内发生历史性洪水时,它从湖中滑落,并被当地居民捕获。

多亏当局和保护主义者,它才被送回湖中并受到监视。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4

Zài hénèi fāxiàn de bīnlín mièjué de hónghé guī

dāngjú zhōu wǔ xuānbù, cèshì yǐjīng zhèngshí, zuìjìn zài hénèi dōng mò hú fāxiàn de wūguī shì yī zhǒng hǎnjiàn de hái jiàn wūguī.

Shì yúyè jú júzhǎng tǎ fàn sēn (Ta Van Son) biǎoshì, qí wèiyú dōng mò hú de yī zǔ yánjiū rényuán yú 10 yuè 22 rì fāxiànle zhè zhǐ wūguī.

Kēxuéjiā chēng zhòng, cèliáng bìng qǔyàng jìnxíng jīyīn cèshì, ránhòu jiāng dòngwù fàng huí hú zhōng.

Yuènán kēxué jìshù xuéyuàn hé yuènán hénèi guólì dàxué de zhuānjiā fēnxīle tā de DNA, dé chū de jiélùn shì tā shǔyú Rafetus swinhoei wùzhǒng.

Cíxìng ruǎn ké wūguī zhòng 86 gōngjīn, zhǎng yuē 100 límǐ.

Yàzhōu miǎndiàn bǎohù yìndù hǎiguī jìhuà shuō, zài dōng mò hú zhìshǎo yǒu liǎng zhī hǎiguī, shàng zhōu wǔ pāishè de zhàopiàn xiǎnshì, zài tóngyī hú zhōng lìng yī zhǐ zhòng yuē 130-150 gōngjīn de ruǎn hǎiguī.

Kēxuéjiā jìhuà zài 2021 nián duì qí yàngběn jìnxíng cèshì. Rúguǒ zhèngmíng shì xióngxìng, dāngjú jiàng zài hú zhōuwéi chuàngjiàn yīgè shā dì, yǐbiàn gāi duì nénggòu zìrán fánzhí.

Zài hénèi de xuān qìng hú fāxiànle lìng yī zhǐ hǎiguī, qí yàngběn yě jiàng zài 2021 nián jìnxíng cèshì.

Huánjìng bǎohù bùmén hūyù jiāng duì ruǎn hǎiguī de sōuxún fànwéi kuòdà dào qítā dàxíng húbó, rú suǒ yī hǎi, dōng quán děng.

Yī fèn zhēnduì 2021-25 nián hái jiàn guī de chéngshì bǎohù jìhuà, jiāng quèdìng héshì de huánjìng lái fánzhí páxíng dòngwù, bìng jiāng zhìdìng bǎohù hé fánzhí jìhuà.

Yúyè zhuānjiā péiguāngdé shuō, yǒu bìyào kuòdà sōusuǒ fànwéi, yīnwèi tā jiānxìn dōng mò dìqū shēnghuózhe gèng duō dì hǎiguī.

Dōng mò hú hé xuān qìng hú suǒzài de Son Tay zhèn hé Ba Vi qū yǐ chéngnuò kāizhǎn xuānchuán hé xiétiáo huódòng, yǐ bǎohù hǎiguī.

Zì 2003 nián yǐlái, yàzhōu hǎiguī jìhuà yǐ zài běibù 18 gè shěng shíshīle xǔduō bǎohù jìhuà.

Hái jiàn guī yǐ hénèi hú zhōng wéiyī de yī zhǒng guī shēnghuó ér mìngmíng, bèi guójì zìrán bǎohù liánméng liè wèi jídù bīnwēi dòngwù, bìngqiě zài gēnjù 2013 nián xūyào jǐnjí bǎohù de xīyǒu hé bīnwēi dòngwù míngdān zhōng zhènglìng. Hái jiàn hú de wūguī yú 2016 nián qùshì.

Gāi dòngwù yú 1873 nián shǒucì bèi miáoshù, dànshì duì zhè zhǒng jùxíng ruǎn ké wūguī de yánjiū hěn shǎo. Rénmen rènwéi shìjiè shàng hái shèng xià sì gè, lìngwài liǎng gè zài zhōngguó.

Gāi wùzhǒng céngjīng jūzhù zài hónghé sānjiǎozhōu de dà bùfèn dìqū, dàn zài 1970 niándài hé 1980 niándài bèi bǔshā dào jiējìn mièjué.

Dōng mò hú guī shì yàzhōu hǎiguī jìhuà bǎohù zhě yú 2007 nián shǒucì fāxiàn de.2008 Nián, zài hénèi fāshēng lìshǐ xìng hóngshuǐ shí, tā cóng hú zhōng huáluò, bìng bèi dāngdì jūmín bǔhuò.

Duōkuī dāngjú hé bǎohù zhǔyì zhě, tā cái bèi sòng huí hú zhōng bìng shòudào jiānshì.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt bài giảng Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4

Phát hiện thêm rùa sông Hồng nguy cấp ở Hà Nội

Các cuộc kiểm tra đã xác nhận rằng con rùa được phát hiện gần đây ở Hồ Đồng Mô, Hà Nội là một con rùa Hoàn Kiếm quý hiếm, nhà chức trách công bố hôm thứ Sáu.

Tạ Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố, cho biết một nhóm các nhà nghiên cứu tại hồ Đồng Mô đã phát hiện ra con rùa vào ngày 22/10.

Các nhà khoa học đã cân, đo, lấy mẫu xét nghiệm gen rồi thả con vật trở lại hồ.

Các chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội đã phân tích ADN của nó và kết luận nó thuộc loài Rafetus swinhoei.

Rùa mai cái nặng 86 kg và chiều dài gần 100 cm.

Chương trình Rùa Châu Á thuộc Tổ chức Bảo tồn Indo-Myanmar cho biết có ít nhất hai con rùa ở hồ Đồng Mô sau khi một bức ảnh chụp hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy một con rùa mai mềm khác ước tính nặng 130-150 kg trong cùng hồ.

Các nhà khoa học dự định sẽ lấy mẫu của nó để xét nghiệm vào năm 2021. Nếu chứng minh được nó là con đực, nhà chức trách sẽ tạo một vùng cát quanh hồ để cặp cá này có thể sinh sản tự nhiên.

Một con rùa khác cũng được tìm thấy ở hồ Xuân Khanh, Hà Nội và mẫu của nó cũng sẽ được xét nghiệm vào năm 2021.

Các đơn vị bảo tồn đã kêu gọi mở rộng tìm kiếm rùa mai mềm sang các hồ lớn khác như Suối Hai, Đồng Quan và các hồ khác.

Kế hoạch bảo tồn rùa Hoàn Kiếm của thành phố giai đoạn 2021-25 sẽ xác định môi trường thích hợp để sinh sản loài bò sát này và sẽ có các chương trình bảo tồn và sinh sản của chúng.

Chuyên gia thủy sản Bùi Quang Tề cho rằng cần mở rộng khu vực tìm kiếm vì ông rất tin rằng có nhiều rùa sinh sống ở Đồng Mô.

Thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì, nơi có hồ Đồng Mô và Xuân Khanh, đã hứa sẽ thực hiện các hoạt động tuyên truyền và phối hợp để bảo vệ loài rùa này.

Chương trình Rùa Châu Á đã thực hiện một số chương trình bảo tồn tại 18 tỉnh phía Bắc từ năm 2003.

Rùa Hoàn Kiếm, được đặt theo tên hồ Hà Nội, nơi loài rùa duy nhất của loài này sinh sống, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp và cũng nằm trong danh sách các loài động vật quý hiếm cần nỗ lực bảo tồn khẩn cấp theo năm 2013 nghị định của chính phủ. Cụ rùa ở hồ Hoàn Kiếm chết năm 2016.

Sinh vật này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1873, nhưng có rất ít nghiên cứu về loài rùa mai mềm khổng lồ này. Người ta cho rằng còn lại bốn người trên thế giới, hai người còn lại ở Trung Quốc.

Loài này từng sinh sống hầu hết ở Đồng bằng sông Hồng, nhưng bị săn lùng đến mức gần như tuyệt chủng vào những năm 1970 và 1980.

Rùa hồ Đồng Mô lần đầu tiên được các nhà bảo tồn của Chương trình Rùa Châu Á phát hiện vào năm 2007. Năm 2008, trong trận lũ lịch sử ở Hà Nội, nó đã ra khỏi hồ và bị người dân địa phương bắt được.

Nhờ chính quyền và các nhà bảo tồn, nó đã được trả lại hồ và được theo dõi cho đến ngày nay.

Vậy là bài giảng Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài giảng số 4 đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài giảng tiếp theo nhé.
 
Back
Top