• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Giáo trình Hán ngữ 2 Bài 16

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
8,699
Reaction score
288
Points
83
Age
52
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Giáo trình Hán ngữ quyển 2 Bài 16 lớp học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Thầy Vũ. Đây là bài giảng trực tuyến Thầy Vũ dạy học trên kênh youtube học tiếng Trung online ChineMaster. Các bạn học viên xem các video bài giảng online tiếng Trung của Thầy Vũ ngay bên dưới có chỗ nào chưa hiểu thì đăng bình luận hỏi Thầy Vũ luôn nhé.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster 9 quyển
 
Last edited by a moderator:
现在 我 去 银行 取钱。
你 跟 我 去 买 水果 吧。
昨天你跟谁 去?
你跟我一起 吃饭吧。
咱们走吧。
咱们喝咖啡 吧
有时候 我去 她家。
什么时候你 在家。
你要接 多少钱?
你常 上网 做什么?
你要 查 谁的 房间
你家有网 吗?
我要查 公司的资料
我 总是 在公司工作
你的房间 安静吗?
今天晚上你跟我 去喝啤酒吗
复习, 预习, 课文, 或者, 练习
 
现在 我 去 银行 取钱。
你 跟 我 去 买 水果 吧。
昨天你跟谁 去?
你跟我一起 吃饭吧。
咱们走吧。
咱们喝咖啡 吧
有时候 我去 她家。
什么时候你 在家。
你要接 多少钱? Câu này em gõ nhầm rồi
你常 上网 做什么?
你要 查 谁的 房间
你家有网 吗?
我要查 公司的资料
我 总是 在公司工作
你的房间 安静吗?
今天晚上你跟我 去喝啤酒吗
复习, 预习, 课文, 或者, 练习

Anh vừa bôi vàng câu trên, em sửa lại đi.
 
 1. 我们去看电影好吗?
 2. 不好
 3. 你跟我去玩儿好吗?
 4. 我不常常汉语
 5. 我常常汉语
 6. 我很少学汉语
 7. 我很少回家
 8. 我很少去超市买东西
 9. 打电话
 10. 我很少打电话给她
 11. 你要喝咖啡还是喝茶?
 12. 我要喝茶
 13. 我要喝一点儿茶
 14. 你要学英语还是汉语?
 15. 我要学汉语
 16. 还是dùng cho câu hỏi lựa chọn một trong hai
 17. 或者dùng cho câu trần thuật hoặc cái này hoặc cái kia.
 18. 上午我常常喝咖啡或者喝茶
 19. 星期七我常常在家看电视或者上网看电影
 20. 现在
 21. 现在几点了?
 22. 现在起点二十五分
 23. 现在你要做什么?
 24. 现在我要去看电影
 25. 现在你要去哪儿?
 26. 现在我要去图书馆学汉语
 27. 你跟我去吧
 28. 你跟我去看电影吧
 29. 你跟我去吃饭吧
 30. 你跟我去银行取银吧
 31. 一起去吧
 32. 一起做吧
 33. 一起玩儿吧
 34. 你跟我去超市买东西吧
 35. 你要买什么东西?
 36. 咱们去喝酒吧
 37. 咱们去玩儿吧
 38. 怎么走?
 39. 去银行怎么走?
 40. 怎么去?
 41. 坐车去吧
 42. 坐车回家
 43. 我们走吧
 44. 咱们走吧
 45. 你走吧
 46. 晚上你常常做什么?
 47. 晚上我常常家看电影
 48. 星期天有时候我在家看电影。或者跟朋友一起去玩儿
 49. 什么时候
 50. 你什么时候要去美国留学呢?
 51. 借钱
 52. 你跟她借钱
 53. 借书
 54. 我去图书馆借书
 55. 你去图书馆借什么书?
 56. 上网
 57. 你家有网吗?
 58. 我家没有网
 59. 我喜欢上网
 60. 你喜欢上网做什么?
 61. 你喜欢上网看电影
 62. 你要查什么?
 63. 我要查资料
 64. 我要上网查资料
 65. 总是
 66. 晚上我总是在家看电视
 67. 安静
 68. 我的房间不太安静
 69. 晚上
 70. 晚上我常常上网看书
 71. 新闻
 72. 看新闻
 73. 我常常上网看新闻
 74. 报纸
 75. 复习汉语
 76. 预习课文
 77. 复习生词
 78. 晚上我常常在家复习生词和预习课文
 79. 或者
 80. 上午我喝咖啡或者喝茶
 81. 练习
 82. 练习汉语
 83. 我常常跟中国人练习汉语
 84. 做练习
 85. 聊天儿
 86. 我常常跟朋友聊天儿
 87. 短信
 88. 发短信
 89. 你给我发短信吧
 90. 收到
 91. 我收到你的短信了
 92. 发伊妹儿
 93. 发邮件
 94. 你给我发邮件吧
 95. 邮箱
 96. 你的邮箱是什么?
 97. 电子邮箱
 98. 你喜欢看什么电影?
 99. 我喜欢看越南电影
 100. 我喜欢看美国电影
 101. 电视剧
 102. 你喜欢看电视剧吗?
 103. 我不喜欢看电视剧
 104. 我很不喜欢看电视剧
 105. 浪费时间
 106. 看电视
 107. 我姐姐很喜欢在家看电视
 108. 今天我的工作很忙。我很想回家休息
 109. 宿舍
 110. 你的宿舍在哪儿?
 111. 我的宿舍在学校里
 112. 公园
 113. 我要去公园玩儿
 114. 你要跟谁去公园玩儿?
 115. 我要跟朋友去公园玩儿
 116. 超市
 117. 我要去超市买水果
 118. 这是什么东西
 119. 买东西
 120. 买什么东西
 121. 去超市买东西
 
 1. 我们去看电影好吗?
 2. 不好
 3. 你跟我去玩儿好吗?
 4. 我不常常汉语
 5. 我常常汉语
 6. 我很少学汉语
 7. 我很少回家
 8. 我很少去超市买东西
 9. 打电话
 10. 我很少打电话给她
 11. 你要喝咖啡还是喝茶?
 12. 我要喝茶
 13. 我要喝一点儿茶
 14. 你要学英语还是汉语?
 15. 我要学汉语
 16. 还是dùng cho câu hỏi lựa chọn một trong hai
 17. 或者dùng cho câu trần thuật hoặc cái này hoặc cái kia.
 18. 上午我常常喝咖啡或者喝茶
 19. 星期七我常常在家看电视或者上网看电影
 20. 现在
 21. 现在几点了?
 22. 现在起点二十五分
 23. 现在你要做什么?
 24. 现在我要去看电影
 25. 现在你要去哪儿?
 26. 现在我要去图书馆学汉语
 27. 你跟我去吧
 28. 你跟我去看电影吧
 29. 你跟我去吃饭吧
 30. 你跟我去银行取银吧
 31. 一起去吧
 32. 一起做吧
 33. 一起玩儿吧
 34. 你跟我去超市买东西吧
 35. 你要买什么东西?
 36. 咱们去喝酒吧
 37. 咱们去玩儿吧
 38. 怎么走?
 39. 去银行怎么走?
 40. 怎么去?
 41. 坐车去吧
 42. 坐车回家
 43. 我们走吧
 44. 咱们走吧
 45. 你走吧
 46. 晚上你常常做什么?
 47. 晚上我常常家看电影
 48. 星期天有时候我在家看电影。或者跟朋友一起去玩儿
 49. 什么时候
 50. 你什么时候要去美国留学呢?
 51. 借钱
 52. 你跟她借钱
 53. 借书
 54. 我去图书馆借书
 55. 你去图书馆借什么书?
 56. 上网
 57. 你家有网吗?
 58. 我家没有网
 59. 我喜欢上网
 60. 你喜欢上网做什么?
 61. 你喜欢上网看电影
 62. 你要查什么?
 63. 我要查资料
 64. 我要上网查资料
 65. 总是
 66. 晚上我总是在家看电视
 67. 安静
 68. 我的房间不太安静
 69. 晚上
 70. 晚上我常常上网看书
 71. 新闻
 72. 看新闻
 73. 我常常上网看新闻
 74. 报纸
 75. 复习汉语
 76. 预习课文
 77. 复习生词
 78. 晚上我常常在家复习生词和预习课文
 79. 或者
 80. 上午我喝咖啡或者喝茶
 81. 练习
 82. 练习汉语
 83. 我常常跟中国人练习汉语
 84. 做练习
 85. 聊天儿
 86. 我常常跟朋友聊天儿
 87. 短信
 88. 发短信
 89. 你给我发短信吧
 90. 收到
 91. 我收到你的短信了
 92. 发伊妹儿
 93. 发邮件
 94. 你给我发邮件吧
 95. 邮箱
 96. 你的邮箱是什么?
 97. 电子邮箱
 98. 你喜欢看什么电影?
 99. 我喜欢看越南电影
 100. 我喜欢看美国电影
 101. 电视剧
 102. 你喜欢看电视剧吗?
 103. 我不喜欢看电视剧
 104. 我很不喜欢看电视剧
 105. 浪费时间
 106. 看电视
 107. 我姐姐很喜欢在家看电视
 108. 今天我的工作很忙。我很想回家休息
 109. 宿舍
 110. 你的宿舍在哪儿?
 111. 我的宿舍在学校里
 112. 公园
 113. 我要去公园玩儿
 114. 你要跟谁去公园玩儿?
 115. 我要跟朋友去公园玩儿
 116. 超市
 117. 我要去超市买水果
 118. 这是什么东西
 119. 买东西
 120. 买什么东西
 121. 去超市买东西

Bài này em Trang gõ đúng rồi
 
Back
Top