• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Giáo trình Hán ngữ 2 Bài 17

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,376
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Giáo trình Hán ngữ quyển 2 Bài 17 lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản gồm rất nhiều video bài giảng Thầy Vũ đã từng dạy các bạn học viên khóa trước lớp Hán ngữ 2. Trong các video bài giảng bên dưới, các bạn học viên online có chỗ nào chưa hiểu thì đăng bình luận ngay bên dưới để hỏi Thầy Vũ nhé. Đây là một kênh dạy học tiếng Trung online Thầy Vũ để hỗ trợ các bạn ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster được tiếp cận với nguồn tài nguyên học tiếng Trung Quốc chất lượng tốt nhất.

Giáo trình học tiếng Trung ChineMaster
 
Last edited by a moderator:
từ vựng:
怎么
这个 工作 怎么 做
汉语 怎么学
我 在 学汉语呢
我正 学汉语
你在 学 什么呢
你 给我 出来 吧
你出来 吧
今天 下午 她来 办公室 吗? 她没来
我正在学习 汉语呢
我正在 听 音乐 呢
你 正在 听什么音乐呢?听 中国 音乐呢
没有
录音。 我在听 课文录音 呢
你有 什么 事吗? 我 没有 什么 事
你找我 有 什么事吗?
我找 你 有事。 有什么事, 说吧
你 要 去 书店 买 汉语书
你 要 去 书店 买什么书?
你想 说 什么呢
我要 作车回家
太 挤 了
骑 车, 骑 马
行 吗? 不 行
行不行
课。 一门课
今天你们有几 门课
综合课
口语 课。 汉语口语
我常常 跟 中国人练习 汉语口语
听力 课, 阅读 课, 文化
体育
教。 你 教 我 汉语吧。

打 电话, 飞机, 火车, 走路 回家
打的, 跳舞, 照相, 游泳
 
từ vựng:
怎么
这个 工作 怎么 做
汉语 怎么学
我 在 学汉语呢
我正 学汉语
你在 学 什么呢
你 给我 出来 吧
你出来 吧
今天 下午 她来 办公室 吗? 她没来
我正在学习 汉语呢
我正在 听 音乐 呢
你 正在 听什么音乐呢?听 中国 音乐呢
没有
录音。 我在听 课文录音 呢
你有 什么 事吗? 我 没有 什么 事
你找我 有 什么事吗?
我找 你 有事。 有什么事, 说吧
你 要 去 书店 买 汉语书
你 要 去 书店 买什么书?
你想 说 什么呢
我要 作车回家
太 挤 了
骑 车, 骑 马
行 吗? 不 行
行不行
课。 一门课
今天你们有几 门课
综合课
口语 课。 汉语口语
我常常 跟 中国人练习 汉语口语
听力 课, 阅读 课, 文化
体育
教。 你 教 我 汉语吧。

打 电话, 飞机, 火车, 走路 回家
打的, 跳舞, 照相, 游泳

Em Minh gõ tiếng Trung đúng hết ròi.
 
 1. 怎么
 2. 汉语怎么学
 3. 英语怎么学
 4. 到银行怎么走
 5. 去钱行怎么去
 6. 这个怎么吃
 7. 这个工作怎么做
 8. 怎么去
 9. 我们怎么去?
 10. 我们坐车去吧
 11. 在-正在-正+V+0+ 呢
 12. Diễn tả sự tiếp dẫn của động tác
 13. 在+V+0+呢
 14. Diễn tả hành động đang xảy ra
 15. 我在学汉语呢
 16. 你在做什么呢?
 17. 我在听音乐呢
 18. 正在+V+0+呢
 19. Nhấn mạnh trạng thái tiến hành của động tác tại một thời điểm nào đó
 20. 我正在学汉语
 21. 他在办公室吗?
 22. 他不在办公室
 23. 你住在哪儿?
 24. 我住在这个楼
 25. 你住在这个房间吗?
 26. 你住在哪个房间?
 27. 我在工作呢
 28. 你在学什么吗?
 29. 我在学英语呢
 30. 你在说什么呢?
 31. 我在说汉语呢
 32. 出来
 33. 你给我出来吧
 34. 你出来吧
 35. 今天他来吗?
 36. 今天上午她来办公室吗?
 37. 今天上午她没来办公室
 38. 我正在学习英语呢
 39. 听音乐
 40. 我正在听音乐呢
 41. 你正在听什么音乐呢
 42. 我正在听越南音乐呢
 43. 你在听音乐吗?
 44. 没有
 45. 我在学汉语呢
 46. 我正看电影呢
 47. 录音
 48. 听录音
 49. 我在听录音呢
 50. 我在听课文录音呢
 51. 你有什么事吗?
 52. 我没有什么事
 53. 你找我有什么事吗?
 54. 我找你有事
 55. 有什么事说吧
 56. 书店。商店
 57. 我要去书店买汉语书
 58. 你要去书店买什么书?
 59. 我要去书店买一本汉越词典
 60. 你想说什么?
 61. 我想学汉语
 62. 汉英词典
 63. 请坐
 64. 坐车回家
 65. 我要坐车回家
 66. 太挤了
 67. 骑车。骑马
 68. 骑自行车
 69. 骑摩托车
 70. 开车
 71. 行吗
 72. 不行
 73. 一门课
 74. 今天你们有几门课?
 75. 今天我们有三门课
 76. 上午两门课。下午两课
 77. 综合课
 78. 口语课
 79. 汉语口语
 80. 英语口语
 81. 我常常跟中国人练习口语
 82. 听力课
 83. 阅读课
 84. 越南文化
 85. 体育课
 86. 你喜欢体育课吗?
 87. 我不喜欢体育课
 88. 你教我吧
 89. 你教我汉语吧
 90. 打电话
 91. 我要去打电话
 92. 你要给谁打电话呢?
 93. 我要给我朋友打电话
 94. 我要坐飞机去玩儿
 95. 我要坐飞机回越南
 96. 我要坐火车回家
 97. 我不喜欢坐火车。我喜欢坐飞机
 98. 我不喜欢坐越南火车
 99. 我要走路回家
 100. 我们走路去吧
 101. 我要打的回家
 102. 我给你打的吧
 103. 跳舞
 104. 你路我跳舞吧
 105. 今天晚上我要跳舞
 106. 你要路谁跳舞呢?
 107. 唱歌
 108. 你喜欢唱歌吗?
 109. 我很喜欢唱越南歌
 110. 照相
 111. 我要照相
 112. 你给我照相吧
 113. 游泳
 114. 我要去游泳
 115. 明天我们去游泳吧
 
 1. 怎么
 2. 汉语怎么学
 3. 英语怎么学
 4. 到银行怎么走
 5. 去钱行怎么去
 6. 这个怎么吃
 7. 这个工作怎么做
 8. 怎么去
 9. 我们怎么去?
 10. 我们坐车去吧
 11. 在-正在-正+V+0+ 呢
 12. Diễn tả sự tiếp dẫn của động tác
 13. 在+V+0+呢
 14. Diễn tả hành động đang xảy ra
 15. 我在学汉语呢
 16. 你在做什么呢?
 17. 我在听音乐呢
 18. 正在+V+0+呢
 19. Nhấn mạnh trạng thái tiến hành của động tác tại một thời điểm nào đó
 20. 我正在学汉语
 21. 他在办公室吗?
 22. 他不在办公室
 23. 你住在哪儿?
 24. 我住在这个楼
 25. 你住在这个房间吗?
 26. 你住在哪个房间?
 27. 我在工作呢
 28. 你在学什么吗?
 29. 我在学英语呢
 30. 你在说什么呢?
 31. 我在说汉语呢
 32. 出来
 33. 你给我出来吧
 34. 你出来吧
 35. 今天他来吗?
 36. 今天上午她来办公室吗?
 37. 今天上午她没来办公室
 38. 我正在学习英语呢
 39. 听音乐
 40. 我正在听音乐呢
 41. 你正在听什么音乐呢
 42. 我正在听越南音乐呢
 43. 你在听音乐吗?
 44. 没有
 45. 我在学汉语呢
 46. 我正看电影呢
 47. 录音
 48. 听录音
 49. 我在听录音呢
 50. 我在听课文录音呢
 51. 你有什么事吗?
 52. 我没有什么事
 53. 你找我有什么事吗?
 54. 我找你有事
 55. 有什么事说吧
 56. 书店。商店
 57. 我要去书店买汉语书
 58. 你要去书店买什么书?
 59. 我要去书店买一本汉越词典
 60. 你想说什么?
 61. 我想学汉语
 62. 汉英词典
 63. 请坐
 64. 坐车回家
 65. 我要坐车回家
 66. 太挤了
 67. 骑车。骑马
 68. 骑自行车
 69. 骑摩托车
 70. 开车
 71. 行吗
 72. 不行
 73. 一门课
 74. 今天你们有几门课?
 75. 今天我们有三门课
 76. 上午两门课。下午两课
 77. 综合课
 78. 口语课
 79. 汉语口语
 80. 英语口语
 81. 我常常跟中国人练习口语
 82. 听力课
 83. 阅读课
 84. 越南文化
 85. 体育课
 86. 你喜欢体育课吗?
 87. 我不喜欢体育课
 88. 你教我吧
 89. 你教我汉语吧
 90. 打电话
 91. 我要去打电话
 92. 你要给谁打电话呢?
 93. 我要给我朋友打电话
 94. 我要坐飞机去玩儿
 95. 我要坐飞机回越南
 96. 我要坐火车回家
 97. 我不喜欢坐火车。我喜欢坐飞机
 98. 我不喜欢坐越南火车
 99. 我要走路回家
 100. 我们走路去吧
 101. 我要打的回家
 102. 我给你打的吧
 103. 跳舞
 104. 你路我跳舞吧
 105. 今天晚上我要跳舞
 106. 你要路谁跳舞呢?
 107. 唱歌
 108. 你喜欢唱歌吗?
 109. 我很喜欢唱越南歌
 110. 照相
 111. 我要照相
 112. 你给我照相吧
 113. 游泳
 114. 我要去游泳
 115. 明天我们去游泳吧

Em Trang gõ tiếng Trung tốt hơn rồi, em cố gắng lên
 
借 mượn
你的房间太挤了
奇摩托车
奇摩托车
你去出来吧
我正想去看电影呢
你找我有什么事?
想- muốn ,nhớ ,nghĩ
要- muốn ,cần ,phải
你这儿,还是坐哪儿 ?
体育。 thể dục
你的专业是什么 ?
你在跟谁聊天?
我正很忙呢。
你正在工作吗?
今天你来工作吗?
晚上我常在家听音乐
你有什么事吗 ?
今天公司有很多事
你去书店买什么书
明天你有几门课?
今天你们学什么课
你常练习听力吗?
你常练习阅读吗
越南文化
体育课
你刚给谁打电话?
我常给她打电话吗
你想跟我走路吗
你打的回家吗 ( 的 士 )
这个句子怎么读 ?(句子 ,câu nói trong bài học
你做完了
你说完了吗
我还没说完
你看完了吗?
你把行李放进房间里吧
现在你想办银行卡吗 (办 - dùng trong sổ sách
你想跟我吃饭吗?
我们一起打的回家吧
我工作的时候。他去玩
她借我很多钱
我常上网找资料
星期天我总是在家看电视 (总是 - luôn luôn, lúc nào cũng
她住在房间不太安静
你常预习课文吗?
我常上网跟老师聊天
你发一妹子吧
你常跟谁看电视
星期天我常在家休息
我们去公园玩吧
你常没什么东西?
chào thầy. những từ này e đã học qua rồi, nhưng e có dỡ cái là không biết từ nào đứng trước từ nào nên đứng sau. vì vậy e nói sai viết sai
xin thây giúp đỡ e khắc phục vấn đề ! E CẢM ƠN THẦY
 
借 mượn
你的房间太挤了
奇摩托车 => 骑摩托车
奇摩托车 => 骑摩托车
你去出来吧 => 你出来吧
我正想去看电影呢
你找我有什么事?
想- muốn ,nhớ ,nghĩ
要- muốn ,cần ,phải
你这儿,还是坐哪儿 ?
体育。 thể dục
你的专业是什么 ?
你在跟谁聊天?
我正很忙呢。
你正在工作吗?
今天你来工作吗?
晚上我常在家听音乐
你有什么事吗 ?
今天公司有很多事
你去书店买什么书
明天你有几门课?
今天你们学什么课
你常练习听力吗?
你常练习阅读吗
越南文化
体育课
你刚给谁打电话?
我常给她打电话吗
你想跟我走路吗
你打的回家吗 ( 的 士 )
这个句子怎么读 ?(句子 ,câu nói trong bài học
你做完了
你说完了吗
我还没说完
你看完了吗?
你把行李放进房间里吧
现在你想办银行卡吗 (办 - dùng trong sổ sách
你想跟我吃饭吗?
我们一起打的回家吧
我工作的时候。他去玩
她借我很多钱
我常上网找资料
星期天我总是在家看电视 (总是 - luôn luôn, lúc nào cũng
她住在房间不太安静 =>她住的房间不太安静
你常预习课文吗?
我常上网跟老师聊天
你发一妹子吧
你常跟谁看电视
星期天我常在家休息
我们去公园玩吧
你常没什么东西?
chào thầy. những từ này e đã học qua rồi, nhưng e có dỡ cái là không biết từ nào đứng trước từ nào nên đứng sau. vì vậy e nói sai viết sai
xin thây giúp đỡ e khắc phục vấn đề ! E CẢM ƠN THẦY

Có mấy chỗ anh bôi đỏ, anh sửa lại cho em rồi.
 
Back
Top