• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
    Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Giáo trình Hán ngữ 6 Bài 25 Nguyễn Hồng

改错句
1- 她一整天都不回家。
2- 他是个好人, 别人对他做不好的事,他也会原谅。
3- 他身体一向都很健康,这一次却病得很厉害。
4- 小姐,我不妨试一试这件衣服。
5- 我要看得懂,何必请你翻译呢?

Có mấy câu em Hồng càng sửa sàng lủng củng, bài này để anh chữa lại trên lớp vậy.
 
综合填空
昨天晚上,我妻子拿电话账单给我看:(你看,我们不在的时候,儿子打了多少长途电话,)他指着其中一项,(这一天就打了一小时四十分钟。)
(什么?这还得了!) 立刻站起来准备去说他一顿。可是,想了想,又坐了下来,自己正在气头上,还是不说的好。 而且儿子已经长大了,我要是, 也得讲一点儿方法。
我把要说的话从昨天晚上一直忍到今天。中午吃饭的时候,对儿子笑着说,(你马上要回学校了,查一下,找一家长途费最低的电话公司。)我停了一下,又说,(其实你学习忙,不一定有时间打电话。)

(是啊)儿子不好意思地说:(爸,你是不是看我上个月的电话账单了? 那几天因为要回学校去,有很多事要联系,所以电话打了。 以后我不会打那么多电话的。)吃完饭,我很得意,觉得自己把要说的(注意节约,少打电话,别误了功课)这些话,换一个方法说了,却没一点不愉快。
记得孩子上小学时。小学老师就告诉过我们这些学生家长:(孩子画的画不够好,家长千万不能说 ” 你画坏了“ 而要说,”你想,是不是还能画得更好些?。 在孩子的作业做错的时候,也最好别说 '你错了’ ,要很温和地说‘ 你检查一下是不是按照老师教的方法做了’)这样就不会伤到孩子的自尊。 老师还说,要学会从-用-以)正面思考的方式对待孩子,多说积极的,鼓励的话。这样会给她带来信心,也带来愉快,如果用负面思考的方式对待孩子,会伤害他们的自尊心,如果他从小听到的就是恶意的,否定的话语,他将来也会这样对待别人。
说话的方法其实不难,最重要的是:要真诚地关怀别人,要有善待别人的心。 我觉得一个笑话说得很好。
一个丈夫要找东西找不到,就叫妻子帮助他找,妻子一眼就看到了,于是指着丈夫的眼睛说 ‘上帝给你这么好的东西,你不用。‘丈夫笑着对妻子说 ‘上帝给我这么好的妻子,我不是正在用吗? ’
你想, 丈夫的这句话,妻子听了,能不高兴吗?即使当时忙, 她的心情也是愉快的。
要把话说得别人爱听, 在说话的时候, 要看着对方, 要急话慢说,坏话好说,大话小说,气头上不说,常言说, 良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒,可见,把话说好是重要的。

Đoạn này hình như trên lớp chưa học tới em Hồng
 
选词填空 1村子里上不了网,我才回来两天,就像同外面的世界......了一样
 
2.媒体曝光后,我们立即进行了调查,调查的情况跟报上的报道......相同
 
Back
Top