• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 15

Khóa học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản trực tuyến Thầy Vũ giảng bài theo bộ giáo trình tiếng Hoa ngoại thương ChineMaster 8 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ


Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 15 là bài giảng cuối cùng của khóa học tiếng Trung thương mại online qua skype do Thầy Vũ chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại chuyên đề kinh tế và xuất nhập khẩu. Đây là một trong những khóa học tiếng Trung online trọng điểm của Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Hán ngữ ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội, bao gồm:

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân


Ngày 18/11/2023 Lớp em Đăng Minh

文具 wénjù

雨具 yǔjù

卧具 wòjù

餐具 cānjù

家具 jiājù

具有 jùyǒu

我们工厂具有很多先进的生产设备 wǒmen gōngchǎng yǒu hěn duō xiānjìn de shēngchǎn shèbèi

产地 chǎndì

原产地证书 yuán chǎn dì zhèng shū

你给我看这批货的原产地证 nǐ gěi wǒ kàn zhè pī huò de yuán chǎn dìzhèng

汉语证书 hànyǔ zhèngshū

英语证书 yīngyǔ zhèngshū

你要考什么证书?nǐ yào kǎo shénme zhèngshū

秘书给我发信息,并给我发报告 mìshū gěi wǒ fā xìnxī, bìng gěi wǒ fā bàogào

作为人员,你要完成这个报告 zuòwéi rényuán, nǐ yào wánchéng zhège bàogào

你可以用单据作为支付依据 nǐ kěyǐ yòng dānjù zuòwéi zhīfù yījù

允许 yǔnxǔ

教室里老师不允许学生说话 jiàoshì lǐ lǎoshī bù yǔnxǔ xuéshēng shuō huà

许可证 xǔkě zhèng

教室许可证 jiàoshī xǔkě zhèng

开车许可证 kāi chē xǔkě zhèng

驾照 jiàzhào

准许 zhǔnxǔ

经理不准许人员在办公室里吃东西 jīnglǐ bù zhǔnxǔ rényán zài bàngōngshì lǐ chī dōngxī

零食 língshì

较量 jiào liàng

我的工作较多 wǒ de gōngzuò jiào duō

你试试跟她较量吧 nǐ shìshi gēn tā jiàoliàng ba

复杂 fùzá

我工作较前更复杂 wǒ gōngzuò jiào qián gèng fùzá

工作所 gōngzuò suǒ

我所说 wǒ suǒ shuō

所谓 suǒwèi

人工智能 réngōng zhìnéng

所谓人工智能就是指电脑具有自学的能力 suǒwèi réngōng zhìnéng jiù shì zhǐ diànnǎo jùyǒu zìxué de nénglì

你们所说的问题 nǐmen suǒ shuō de wèntí

你们所提出的问题都已被解决 nǐmen suǒ tíchū de wèntí dōu yǐ bèi jiějué

你把衣服装到箱子里吧 nǐ bǎ yīfu zhuāng dào xiāngzi lǐ ba

装车 zhuāng chē

装船 zhuāng chuan

装车地点 zhuāng chē dìdiǎn

港口 gǎngkǒu

装船港口 zhuāng chuan gǎngkǒu

集装箱 jízhuāng xiāng

货柜 huòguǐ

体积 tǐjī

立方米 lìfāngmǐ

你要租体积多少立米的集装箱?nǐ yào zū tǐjī duōshǎo lìmǐ de jízhuāngxiāng

溢短装不能超过百分之五 yì duǎn zhuāng bù néng chāo guò bǎi fēn zhī wǔ

成交 chéng jiāo

五块钱一个成交 wǔ kuài qián yí gè chéngjiāo

会计 kuàijì

你计算一下吧 nǐ jìsuàn yí xià ba

你计算一下生产成本吧 nǐ jìsuàn yí xià shēngchǎn chéngběn ba

本钱 běn qián

亏本 kuī běn

这月我们公司亏本了 zhè yuè wǒmen gōngsī kuī běn le

学者 xuézhě

强者 qiángzhě

弱者 ruò zhě

前者 qiánzhě

后者 hòuzhě

读者 dúzhě

谈判的时候我们需要用客气的词句 tánpàn de shíhou wǒmen xūyào yòng kèqì de cíjù

互相 hùxiāng

互相帮助 hùxiāng bāngzhù

互相学习 hùxiāng xuéxí

相像 xiāng xiàng

你和老师很相像 nǐ hé lǎoshī hěn xiāng xiàng

相识 xiāng shí

你和老师相识多久了?nǐ hé lǎoshī xiāng shí duō jiǔ le

相距 xiāng jù

你和老师相距太远了 nǐ hé lǎoshī xiāng jù tài yuǎn le

瞒 mán

你在瞒我什么事?nǐ zài mán wǒ shénme shì

实不相瞒 shí bù xiāng mán

相亲 xiāng qīn

你们什么时候相亲 nǐmen shénme shíhou xiāng qīn

这批货跟我们的规定不相符 zhè pī huò gēn wǒmen de guīdìng bù xiāngfú

你们的企业生产什么商品?nǐmen de qǐyè shēngchǎn shénme shāngpǐn

商谈 shāng tán

双方经过两次商谈以后就达成了一致 shuāng fāng jīngguò liǎng cì shāngtán yǐhòu jiù dá chéng le yízhì

售货确认书 shòu huò quèrèn shū

签约地点 qiān yuē dì diǎn

售货员 shòu huò yuán

售价 shòujià

零售 língshòu

批售 pī shòu

零售价 língshòujià

批售价 pīshòujià

销售 xiāoshòu

销售员 xiāoshòu yuán

撤职 chè zhí

这个问题已被撤去了 zhège wèntí yǐ bèi chè qù le

撤退 chètuì

汇票 huìpiào

换汇 huàn huì

汇兑 huì duì

全部发票金额 quánbù fāpiào jīn é

即期汇票信用证 jíqī huìpiào xìnyòngzhèng

议付 yìfù

我的商店不接受议付 wǒ de shāngdiàn bù jiēshòu yìfù

你的护照的有效期到二零二八年 nǐ de hùzhào de yǒuxiàoqī dào èr líng èr bā nián

装运日期 zhuāngyùn rìqī

办公室里你们不得聊天 bàngōngshì lǐ nǐmen bù dé liáo tiān

抵押 dǐyā

抵押资金 dǐ yā zījīn

做抵 zuò dǐ

你想用什么做底? Nǐ xiǎng yòng shénme zuò dǐ
 1. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội
 2. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội
 3. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Tuân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 4. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Huy Tưởng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 5. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Ngọc Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội
 6. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Lê Văn Lương Quận Thanh Xuân Hà Nội
 7. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Khuất Duy Tiến Quận Thanh Xuân Hà Nội
 8. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Ngụy Như Kon Tum Quận Thanh Xuân Hà Nội
 9. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Vũ Trọng Phụng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 10. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Lê Văn Thiêm Quận Thanh Xuân Hà Nội
 11. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Thị Định Quận Thanh Xuân Hà Nội
 12. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Quan Nhân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 13. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Hoàng Ngân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 14. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Royal City Quận Thanh Xuân Hà Nội
 15. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Cầu Mới Quận Thanh Xuân Hà Nội
 16. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Hoàng Đạo Thúy Quận Thanh Xuân Hà Nội
 17. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Hoàng Minh Giám Quận Thanh Xuân Hà Nội
 18. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Hoàng Đạo Thành Quận Thanh Xuân Hà Nội
 19. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Hoàng Văn Thái Quận Thanh Xuân Hà Nội
 20. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Đại Kim Quận Thanh Xuân Hà Nội
 21. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Kim Giang Quận Thanh Xuân Hà Nội
 22. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Vũ Tông Phan Quận Thanh Xuân Hà Nội
 23. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
 24. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội
 25. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Khương Hạ Quận Thanh Xuân Hà Nội
 26. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Khương Thượng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 27. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội
 28. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
 29. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Thượng Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
 30. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Lân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 31. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Hà Kế Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội
 32. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội
 33. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Trần Điền Quận Thanh Xuân Hà Nội
 34. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Văn Trỗi Quận Thanh Xuân Hà Nội
 35. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Phan Đình Giót Quận Thanh Xuân Hà Nội
 36. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Hoàng Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội
 37. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Phương Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội
 38. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Thịnh Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội
 39. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Viết Xuân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 40. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Ngọc Nại Quận Thanh Xuân Hà Nội
 41. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Cù Chính Lan Quận Thanh Xuân Hà Nội
 42. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Trường Chinh Quận Thanh Xuân Hà Nội
 43. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội
 44. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Triều Khúc Quận Thanh Xuân Hà Nội
 45. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Tân Triều Quận Thanh Xuân Hà Nội
 46. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Văn Quán Quận Thanh Xuân Hà Nội
 47. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Phùng Khoang Quận Thanh Xuân Hà Nội
 48. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Trung Văn Quận Thanh Xuân Hà Nội
 49. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Vũ Hữu Quận Thanh Xuân Hà Nội
 50. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Tố Hữu Quận Thanh Xuân Hà Nội
 51. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân Hà Nội
 52. Trung tâm học tiếng Trung online Chinese Master Cự Lộc Quận Thanh Xuân Hà Nội
Các bạn chú ý xem lại toàn bộ trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung thương mại cơ bản và từ vựng tiếng Trung thương mại theo chủ đề từ bài giảng 1 đến bài giảng 14 trong các link dưới.

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 1

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 2

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 3

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 4

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 5

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 6

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 7

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 8

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 9

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 10

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 11

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 12

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 13

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 14

Các bạn học viên hãy chú tâm lắng nghe Thầy Vũ livestream giảng bài trên lớp nhé. Các bạn xem video nào mà chưa hiểu rõ kiến thức ở đâu thì hãy tích cực trao đổi và thảo luận ngay trên lớp để Thầy Vũ kịp thời giải đáp thắc mắc trong thời gian nhanh nhất. Tất cả câu hỏi của học viên và thành viên đều được Đội ngũ Ban quản trị Diễn đàn và Đội ngũ trợ giảng tiếng Trung Thầy Vũ giải đáp trực tuyến 24/24/7/365 bất kể ngày nghỉ lễ và chủ nhật thông qua Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master - Forum tiếng Trung ChineMaster với câu trả lời chi tiết và tường tận.

Diễn đàn tiếng Trung Quận Thanh Xuân

Trong hành trình học tiếng Trung, việc đặt câu hỏi và nhận được sự hỗ trợ là một phần quan trọng giúp học viên vượt qua những khó khăn và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình. Để đáp ứng nhu cầu này, Chinese Master - Forum tiếng Trung đã thành lập Đội ngũ Ban quản trị Diễn đàn và Đội ngũ trợ giảng tiếng Trung do Thầy Vũ hướng dẫn, cung cấp sự hỗ trợ 24/24/7/365, không ngừng nghỉ, kể cả trong những ngày lễ và chủ nhật.

Diễn đàn Chinese Master không chỉ là nơi để học viên đặt câu hỏi, mà còn là môi trường giao tiếp tích cực, thú vị giữa cộng đồng yêu thích tiếng Trung. Học viên có thể chia sẻ trải nghiệm học tập, tìm kiếm đối tác học tập, và thậm chí là kết bạn với những người có cùng sở thích. Điều này giúp họ không chỉ nâng cao khả năng ngôn ngữ mà còn tạo ra một môi trường học tập tích cực.

Với cam kết "24/24/7/365", đội ngũ quản trị Diễn đàn và trợ giảng tiếng Trung luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của học viên. Bất kể là ngày thường hay ngày lễ, họ đều tự tin đối mặt với mọi câu hỏi, từ cơ bản đến nâng cao, với sự chi tiết và tường tận. Điều này giúp học viên cảm thấy an tâm và có động lực hơn trong quá trình học tập.

Sự chi tiết trong câu trả lời là một trong những ưu điểm lớn của Diễn đàn Chinese Master. Thầy Vũ và đội ngũ trợ giảng không chỉ giải đáp một cách nhanh chóng mà còn chú trọng đến việc cung cấp thông tin chi tiết, minh họa và ví dụ để giúp học viên hiểu rõ hơn. Điều này giúp xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và thúc đẩy quá trình học tập.

Việc có sự hỗ trợ liên tục không chỉ giúp học viên giải quyết vấn đề cụ thể mà còn giúp họ mở rộng kiến thức và kỹ năng chung. Các câu hỏi và trả lời trên Diễn đàn không chỉ dừng lại ở phạm vi bài học mà còn mở rộng ra các chủ đề khác liên quan đến văn hóa, lịch sử, và ứng dụng thực tế của tiếng Trung.

Với sự hỗ trợ không ngừng của Đội ngũ Ban quản trị Diễn đàn và Đội ngũ trợ giảng tiếng Trung do Thầy Vũ hướng dẫn, Chinese Master - Forum tiếng Trung không chỉ là nơi học tập mà còn là cộng đồng nơi mọi thành viên có thể chia sẻ, học hỏi và phát triển cùng nhau. Hệ thống hỗ trợ 24/24/7/365 này không chỉ là một dịch vụ, mà là một cam kết đem lại trải nghiệm học tập toàn diện và hiệu quả.

Để tối ưu hóa sự linh hoạt và tiện lợi cho học viên, Diễn đàn Chinese Master thậm chí còn cung cấp tùy chọn đặt câu hỏi thông qua nhiều phương tiện truyền thông. Ngoài việc sử dụng giao diện trực tuyến trên trang web, học viên cũng có thể sử dụng ứng dụng di động để đặt câu hỏi bất cứ khi nào họ cần. Điều này giúp họ tiếp cận thông tin và sự giúp đỡ mọi nơi, không bị ràng buộc bởi thời gian và địa điểm.

Chinese Master không chỉ giới hạn ở việc giải đáp câu hỏi, mà còn khuyến khích sự tương tác qua hệ thống đánh giá và phản hồi. Học viên có thể đánh giá câu trả lời và sự hỗ trợ của Đội ngũ trợ giảng, từ đó giúp cải thiện chất lượng dịch vụ theo thời gian. Hệ thống này tạo ra một cộng đồng tích cực, khuyến khích sự chia sẻ và tương tác chất lượng cao.

Ngoài việc giải đáp câu hỏi, Diễn đàn Chinese Master còn cung cấp các tài liệu tham khảo, bài giảng và bài kiểm tra để học viên tự học. Điều này tạo ra một trải nghiệm học tập đa chiều, giúp họ tự tin và linh hoạt trong việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Không chỉ là nơi giải đáp câu hỏi, Diễn đàn Chinese Master còn là nơi để các thành viên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân. Thông qua việc viết bài, đăng tải video hoặc thảo luận, học viên có cơ hội chia sẻ những cảm nhận cá nhân về học tập và sử dụng tiếng Trung trong cuộc sống hàng ngày.

Với sự hỗ trợ không ngừng, tính chi tiết và tường tận trong các câu trả lời, cộng đồng tích cực và linh hoạt trong phương tiện truyền thông, Diễn đàn Chinese Master không chỉ là nơi học tập mà còn là một cộng đồng chia sẻ và phát triển kiến thức tiếng Trung. Hệ thống hỗ trợ 24/24/7/365 này không chỉ là dịch vụ, mà là nguồn động viên và hỗ trợ vững chắc cho sự thành công trong hành trình học tiếng Trung của mọi người.

Tiếng Trung Chinese Master - Forum tiếng Trung ChineseMaster là một diễn đàn trực tuyến được xây dựng để giúp đỡ học viên và thành viên có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ Đội ngũ Ban quản trị Diễn đàn và Đội ngũ trợ giảng tiếng Trung Thầy Vũ. Với mục tiêu giải đáp trực tuyến 24/24/7/365, diễn đàn này cam kết sẽ trả lời mọi câu hỏi bất kể ngày nghỉ lễ hay chủ nhật.

Với sự hỗ trợ từ Đội ngũ Ban quản trị Diễn đàn và Đội ngũ trợ giảng tiếng Trung Thầy Vũ, học viên và thành viên của diễn đàn có thể yên tâm về việc nhận được câu trả lời chi tiết và tường tận cho những câu hỏi của mình. Tất cả câu trả lời được đưa ra trên diễn đàn đều mang tính chất chính xác và được xây dựng dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Đội ngũ trợ giảng tiếng Trung Thầy Vũ.

Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master không chỉ giúp đỡ học viên và thành viên giải đáp những câu hỏi cụ thể, mà còn cung cấp cho họ những thông tin bổ ích và chi tiết về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Đội ngũ trợ giảng tiếng Trung Thầy Vũ có kiến thức sâu sắc về tiếng Trung và có khả năng truyền đạt thông tin một cách dễ hiểu và hấp dẫn.

Với sự phục vụ 24/24/7/365, học viên và thành viên có thể yên tâm rằng họ sẽ nhận được câu trả lời trong thời gian ngắn nhất có thể. Điều này đảm bảo rằng họ không phải chờ đợi lâu và có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu tiếng Trung một cách liên tục.

Ngoài việc giải đáp câu hỏi, diễn đàn cũng có chức năng tương tác giữa học viên và thành viên. Họ có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỏi đáp với nhau thông qua các bài viết, bình luận và tin nhắn cá nhân. Điều này tạo ra một môi trường học tập và trao đổi thông tin tích cực và hữu ích cho tất cả mọi người.

Trong tất cả các ngày trong năm, bất kể là ngày nghỉ lễ hay chủ nhật, Đội ngũ Ban quản trị Diễn đàn và Đội ngũ trợ giảng tiếng Trung Thầy Vũ luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ học viên và thành viên trong việc học tiếng Trung. Điều này thể hiện cam kết và tận tâm của diễn đàn trong việc đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người học.

Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master là một nơi tuyệt vời để học viên và thành viên có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ Đội ngũ Ban quản trị Diễn đàn và Đội ngũ trợ giảng tiếng Trung Thầy Vũ. Với sự hỗ trợ 24/24/7/365, diễn đàn cam kết mang đến cho học viên và thành viên những câu trả lời chi tiết và tường tận, giúp họ nắm vững kiến thức tiếng Trung và tiến bộ trong việc học tập và nghiên cứu ngôn ngữ này.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu.

Trong bối cảnh hiện nay, khi kết nối giữa các quốc gia trở nên ngày càng chặt chẽ, nhu cầu về việc học ngoại ngữ để mở rộng cơ hội nghề nghiệp và kinh doanh cũng ngày càng tăng cao. Trong đó, tiếng Trung Quốc đang trở thành một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất cho các doanh nghiệp và cá nhân muốn tham gia vào lĩnh vực thương mại quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster tại Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung, Hà Nội, đặc biệt chú trọng vào việc đào tạo lớp giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu.

ChineMaster tự hào là một trong những trung tâm tiếng Trung hàng đầu tại Hà Nội, nơi học viên không chỉ được trang bị kiến thức vững về ngôn ngữ mà còn trải nghiệm một môi trường học tập chất lượng. Với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết và có kinh nghiệm, học viên sẽ được hướng dẫn bài bản từ cơ bản đến nâng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếng Trung thương mại.

ChineMaster hiểu rõ rằng để thành công trong lĩnh vực thương mại quốc tế, việc nắm vững cả ngôn ngữ chuyên ngành và kiến thức về xuất nhập khẩu là hết sức quan trọng. Do đó, trung tâm đã xây dựng lớp giáo trình đặc biệt tập trung vào tiếng Trung thương mại, giúp học viên không chỉ làm chủ ngôn ngữ mà còn thành thạo các thuật ngữ, quy trình và thực tế kinh doanh trong lĩnh vực này.

ChineMaster sử dụng phương pháp đào tạo hiện đại, linh hoạt và sáng tạo để giúp học viên tiếp cận ngôn ngữ một cách hiệu quả nhất. Bài giảng không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn kết hợp nhiều hoạt động thực tế, bài tập thảo luận và các dự án nhóm, giúp học viên áp dụng kiến thức vào thực tế kinh doanh.

ChineMaster không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy mà còn hỗ trợ học viên trong việc xây dựng kế hoạch nghề nghiệp. Thầy Vũ, người sáng lập và là giảng viên chính tại trung tâm, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếng Trung thương mại, sẽ đồng hành cùng học viên từ việc học đến khi họ bước vào thị trường lao động.

Với sứ mệnh mang lại cho học viên sự tự tin và thành công trong lĩnh vực thương mại quốc tế, ChineMaster là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn học tiếng Trung một cách chuyên sâu và hiệu quả. Đến với ChineMaster tại Ngã Tư Sở, học viên không chỉ học ngôn ngữ mà còn đầu tư vào sự phát triển bản thân và nghề nghiệp trong một môi trường học tập tích cực và đầy động lực.

Diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ live stream giảng dạy trực tuyến khóa học tiếng Trung thưong mại xuất nhập khẩu.

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc học trực tuyến đã trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt là đối với những người mong muốn mở rộng kiến thức về tiếng Trung và thương mại quốc tế. Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ, thông qua việc tổ chức live stream giảng dạy trực tuyến, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng học viên, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Khóa học do Thầy Vũ trực tiếp giảng dạy trên nền tảng live stream không chỉ mang lại cho học viên sự thuận tiện về thời gian và địa điểm, mà còn mở cửa kiến thức về tiếng Trung và thương mại quốc tế một cách hiệu quả. Thầy Vũ, với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực giáo dục và thương mại, đã xây dựng một chương trình học phong phú, linh hoạt và hữu ích.

Việc sử dụng nền tảng live stream không chỉ giúp học viên tiết kiệm thời gian di chuyển mà còn tạo ra môi trường học trực tuyến sống động và tương tác. Thầy Vũ không chỉ là giáo viên mà còn là người hướng dẫn tận tâm, luôn tạo điều kiện cho học viên đặt câu hỏi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của họ, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Trung và hiểu biết về thương mại quốc tế.

Khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của Thầy Vũ không chỉ tập trung vào việc giảng dạy ngữ pháp mà còn đặt trọng điểm vào kiến thức thực tế và ứng dụng. Thông qua các bài giảng, thực hành và thảo luận, học viên có cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tế công việc xuất nhập khẩu, giúp họ tự tin hơn khi tham gia vào môi trường kinh doanh quốc tế.

Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp khóa học mà còn chú trọng đến việc hỗ trợ học viên trong quá trình học tập và phát triển sự nghiệp. Qua các buổi hướng dẫn cá nhân, học viên có cơ hội thảo luận với Thầy Vũ và đồng học, nhận được sự tư vấn chuyên sâu và định hướng rõ ràng cho hành trình chinh phục tiếng Trung thương mại của mình.

Như vậy, Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ live stream giảng dạy trực tuyến không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là một cộng đồng năng động, nơi mà những người học có thể chia sẻ, học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu.

Trung tâm tiếng Trung Chinese Master Thầy Vũ live stream đào tạo khoá học tiếng Trung thưong mại online chuyên đề kinh tế xuất nhập khẩu.

Tiếng Trung Quốc ngày càng trở thành ngôn ngữ quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc học tiếng Trung để phục vụ công việc kinh doanh, Trung tâm tiếng Trung Chinese Master do Thầy Vũ sáng lập đã tổ chức các khóa học thương mại trực tuyến, mở cửa cho những người muốn nắm vững kỹ năng tiếng Trung trong lĩnh vực này.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Trung tâm là phương pháp đào tạo thông qua live stream. Thầy Vũ không chỉ là một giáo viên có kinh nghiệm vững về chuyên ngành mà còn là người sáng tạo, biết cách kết hợp kiến thức chuyên sâu với phương pháp giảng dạy sáng tạo. Thông qua live stream, học viên có thể tham gia vào các buổi học mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian và phí di chuyển, đồng thời tận hưởng sự linh hoạt trong việc quản lý thời gian học.

Khóa học tiếng Trung thương mại tại Trung tâm Chinese Master không chỉ chú trọng vào việc giảng dạy ngữ pháp và từ vựng, mà còn đặt nặng vào việc áp dụng ngôn ngữ trong môi trường kinh doanh thực tế. Thầy Vũ chia sẻ những kiến thức thực tế từ kinh nghiệm làm việc của mình, giúp học viên hiểu rõ về các quy trình, giao tiếp trong thương mại quốc tế, đồng thời nắm bắt được các thuật ngữ chuyên ngành.

Ngoài ra, Trung tâm cũng tập trung vào việc phát triển kỹ năng nghe và nói, hai yếu tố quan trọng giúp học viên tự tin hơn khi tham gia vào các giao tiếp và đàm phán trong môi trường kinh doanh quốc tế. Các bài tập thực hành và các tình huống thực tế được mô phỏng giúp học viên rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ hiệu quả.

Để thúc đẩy sự tương tác giữa giáo viên và học viên, Thầy Vũ cung cấp các phương tiện truyền thông xã hội để học viên có thể chia sẻ thông tin, hỏi đáp và tương tác với nhau. Điều này giúp tạo ra một cộng đồng học tập năng động, nơi mà mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ có giá trị từ Trung tâm Chinese Master, chứng nhận kỹ năng tiếng Trung thương mại của họ. Điều này giúp họ thêm tự tin khi áp dụng ngôn ngữ Trung Quốc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, mở ra những cơ hội mới và nâng cao chất lượng công việc của mình.

Trung tâm tiếng Trung Chinese Master dưới sự hướng dẫn của Thầy Vũ đã tạo ra một môi trường học tập chất lượng và linh hoạt cho những người quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là kinh tế xuất nhập khẩu.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ tiếp tục livestream giảng dạy khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu.

Ngày nay, với sự phát triển của kinh tế toàn cầu, việc nắm bắt được nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Trung Quốc, đã trở thành một lợi thế lớn cho những người kinh doanh và xuất nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang nổi tiếng với sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc giảng dạy tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu.

Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của học viên là chuỗi sự kiện Livestream Giảng Dạy Khóa Học Tiếng Trung Thương Mại Xuất Nhập Khẩu do thầy Vũ - một giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy tiếng Trung, tổ chức và chia sẻ tri thức chuyên sâu về lĩnh vực này.

Thầy Vũ không chỉ là một giáo viên có kiến thức sâu rộng về tiếng Trung mà còn là một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thương mại quốc tế. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành và sự nhiệt huyết trong việc truyền đạt kiến thức, thầy Vũ đang là nguồn động viên lớn cho các học viên tại ChineMaster.

Qua các buổi livestream, học viên không chỉ có cơ hội lắng nghe những kiến thức mới nhất về tiếng Trung thương mại mà còn có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với thầy Vũ. Điều này tạo ra một không khí học tập tích cực, thú vị và hỗ trợ học viên giải quyet mọi thắc mắc một cách nhanh chóng.

Khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu tại ChineMaster không chỉ tập trung vào việc giảng dạy ngôn ngữ mà còn chú trọng đến kiến thức chuyên sâu về thương mại quốc tế. Nội dung bài giảng được xây dựng dựa trên những tình huống thực tế, giúp học viên áp dụng kiến thức một cách linh hoạt trong công việc hàng ngày.

ChineMaster không chỉ là nơi học tiếng Trung mà còn là nơi hỗ trợ nghề nghiệp cho học viên. Thông qua các sự kiện networking, học viên có cơ hội kết nối với các doanh nhân, chuyên gia trong lĩnh vực thương mại quốc tế, từ đó mở rộng mạng lưới kinh doanh và tạo ra những cơ hội mới.

ChineMaster, đặc biệt là chuỗi sự kiện Livestream Giảng Dạy Khóa Học Tiếng Trung Thương Mại Xuất Nhập Khẩu của thầy Vũ, không chỉ là nơi học tiếng Trung mà còn là nguồn cảm hứng và kiến thức cho những người muốn định hình sự nghiệp trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu và ứng dụng thực tế chính là điểm mạnh của trung tâm này, mang lại cho học viên trải nghiệm học tập độc đáo và giá trị lâu dài.
 
Last edited:
Back
Top