Học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 bài 5

Khóa học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall Pinduoduo


Học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 bài 5 tiếp tục giáo án chương trình giảng dạy trực tuyến và đào tạo các khóa học tiếng Trung để order taobao tmall 1688 pinduoduo của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Nói đến giảng dạy tiếng Trung buôn bán và tiếng Trung nhập hàng kinh doanh thì 100% chúng ta ai ai cũng đều nghĩ ngay tới Thầy Vũ là chuyên gia đào tạo tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập toàn diện là tài liệu chính thức được sử dụng cho toàn hệ thống Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Bạn nào chưa có bộ giáo trình thương mại tiếng Trung Thầy Vũ chủ biên biên soạn thì hãy mau chóng liên hệ Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo) hoặc là Thầy Vũ 090 325 4870 (Telegram) nhé. Khi có giáo trình tiếng Trung thương mại này trên tay thì các bạn mới có thể bám sát được tiến độ đi bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ trên lớp. Ví dụ Thầy Vũ đang giảng bài đến trang số 699 phần mấy thì các bạn sẽ nắm bắt được ngay, bạn nào không có công cụ gì trong tay thì sẽ khó có thể theo dõi và bám sát được tiến độ đi bài trên lớp trực tuyến thương mại tiếng Trung online này.


Các bạn xem thông tin chi tiết khóa học tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ ở ngay tại link dưới.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc
 1. 好看 hǎokàn
 2. 你买的这件衣服很好看 nǐ mǎi de zhè jiàn yīfu hěn hǎokàn
 3. 你们想看什么颜色的?nǐmen xiǎng kàn shénme yánsè de
 4. Định ngữ (N, Đại từ, Adj, V, Cụm chủ vị) + 的 => Đại từ
 5. 红色的 hóngsè de
 6. 你想买红色的吗?nǐ xiǎng mǎi hóngsè de ma
 7. 黑色的多少钱?hēisè de duōshǎo qián
 8. 她新买的摩托车很好看 tā xīn mǎi de mótuōchē hěn hǎokàn
 9. 试试 shìshi
 10. 试衣服 shì yīfu
 11. 你想试这件衣服吗? Nǐ xiǎng shì zhè jiàn yīfu ma
 12. 你去那边试试这件衣服吧 nǐ qù nàbiān shìshi zhè jiàn yīfu ba
 13. 你试试穿这件衣服吧 nǐ shìshi chuān zhè jiàn yīfu ba
 14. 试衣间就在那边 shì yī jiān jiù zài nàbiān
 15. 瘦 shòu
 16. 胖 pàng
 17. 肥胖 féipàng
 18. 你的老师瘦还是胖?nǐ de lǎoshī shòu háishì pàng
 19. 这件衣服有点短 zhè jiàn yīfu yǒu diǎn duǎn
 20. 我想看长一点的裤子 wǒ xiǎng kàn cháng yì diǎn de kùzi
 21. 现在你要换什么钱?xiànzài nǐ yào huàn shénme qián
 22. 你想换多少美元?nǐ xiǎng huàn duōshǎo měiyuán
 23. V + 得 de + adj
 24. 你们来得正好 nǐmen lái de zhènghǎo
 25. 现在正好我要去银行换钱 xiànzài zhènghǎo wǒ yào qù yínháng huàn qián
 26. 一双鞋 yì shuāng xié
 27. 这双鞋你在哪儿买?zhè shuāng xié nǐ zài nǎr mǎi
 28. 这个商店卖很多便宜东西 zhège shāngdiàn mài hěn duō piányi dōngxi
 29. 这件衣服跟你很合适 zhè jiàn yīfu gēn nǐ hěn héshì
 30. 你觉得穿合适吗?nǐ juéde chuān héshì ma
 31. 这双鞋又好看又便宜 zhè shuāng xié yòu hǎokàn yòu piányi
 32. 你再试试这件衣服吧 nǐ zài shìshi zhè jiàn yīfu ba
 33. 我可以换一件新衣服吗?wǒ kěyǐ huàn yí jiàn xīn yīfu ma
 34. 我觉得这个颜色你穿很合适 wǒ juéde zhège yánsè nǐ chuān hěn héshì
 35. 你要买什么颜色的上衣?nǐ yào mǎi shénme yánsè de shàngyī
 36. 你们会做什么工作?nǐmen huì zuò shénme gōngzuò
 37. 新职员会说汉语和英语 xīn zhíyuán huì shuō hànyǔ hé yīngyǔ
 38. 我不会说汉语 wǒ bú huì shuō hànyǔ
 39. 明天会下雨吗?míngtiān huì xiàyǔ ma
 40. 明天不会下雨 míngtiān bú huì xiàyǔ
 41. 老师会帮助你们 lǎoshī huì bāngzhù nǐmen
 42. 记得 jìde
 43. 你们还记得吗?nǐmen hái jìde ma
 44. 我们还记得 wǒmen hái jìde
 45. 你们还记得老师的名字吗?nǐmen hái jìde lǎoshī de míngzi ma
 46. 你们记错了 nǐmen jì cuò le
 47. 看样子今天她不会来公司 kàn yàngzi jīntiān tā bú huì lái gōngsī
 48. 你要买什么样子的手机?nǐ yào mǎi shénme yàngzi de shǒuji
 49. 你喜欢这样的手机吗?nǐ xǐhuān zhèyàng de shǒujī ma
 50. 你喜欢红色的手机吗?nǐ xǐhuān hóngsè de shǒujī ma
 51. 我喜欢用旧手机 wǒ xǐhuān jiù shǒujī
 52. 算了吧 suàn le ba
 53. V + O + 的
 54. 穿衣服的 chuān yīfu de
 55. 开车的 kāi chē de
 56. 骑摩托车的 qí mótuōchē de
 57. 吃饭的 chī fàn de
 58. 哥哥的 gēge de
 59. 老师的 lǎoshī de
 60. 今天有点热 jīntiān yǒu diǎn rè
 61. 这条裤子有点长 zhè tiáo kùzi yǒu diǎn cháng
 62. 这条裤子有点长 zhè tiáo kùzi yǒu diǎn cháng
 63. 长城 cháng chéng
 64. 万里长城 wàn lǐ cháng chéng
 65. 今天老师有点生气 jīntiān lǎoshī yǒu diǎn shēngqì
 66. 我要买长一点的裤子 wǒ yào mǎi cháng yì diǎn de kùzi
 67. 我要换短一点的裤子wǒ yào huàn duǎn yì diǎn de kùzi
 68. 你觉得好一点了吗?nǐ juéde hǎo yì diǎn le ma
 69. 这双鞋才一百块钱 zhè shuāng xié cái yì bǎi kuài qián
 70. 现在才八点半,还早 xiànzài cái bā diǎn bàn, hái zǎo
 71. 我的公司才有八个人 wǒ de gōngsī cái yǒu bā gè rén
 72. 你别买了,算了吧 nǐ bié mǎi le, suàn le ba
 73. 你们的礼物很特别 nǐmen de lǐwù hěn tèbié
 74. 今天天气特别冷 jīntiān tiānqì tèbié lěng
 75. 一场雪 yì chǎng xuě
 76. 昨天下了一场雪 zuótiān xià le yì chǎng xuě
 77. 大概 dàgài
 78. 今天气温大概四十二度 jīntiān qìwēn dàgài sì shí èr dù
 79. 今天气温很低 jīntiān qìwēn hěn dī
 80. 零下一度 líng xià yí dù
 81. 零下一度 líng xià yí dù
 82. 今天气温大概零下十度 jīntiān qìwēn dàgài língxià shí dù
 83. 十度左右 shí dù zuǒyòu
 84. 我的公司有十个人左右 wǒ de gōngsī yǒu shí gè rén zuǒyòu
 85. 我的办公室差不多有八个职员 wǒ de bàngōngshì chà bù duō yǒu bā gè zhíyuán
 86. 圣诞老人 shèngdàn lǎorén
 87. 我的公司附近有很多老人 wǒ de gōngsī fùjìn yǒu hěn duō lǎorén
 88. 我觉得这个地方很寒冷 wǒ juéde zhège dìfāng hěn hánlěng
 89. 河内冬天天气很寒冷 hénèi dōngtiān tiānqì hěn hánlěng
 90. 电车 diànchē
 91. 现在人们都想用电车 xiànzài rénmen dōu xiǎng yòng diànchē
 92. 突然老师给我打电话 tūrán lǎoshī gěi wǒ dǎ diànhuà
 93. 今天老师来得很突然 jīntiān lǎoshī lái de hěn tūrán
 94. 这个事情太突然 zhège shìqíng tài tūrán
Các bạn nào đang có điều kiện và thời gian thì tốt nhất hãy tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt trang bị kiến thức về lĩnh vực nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688 pinduoduo nhé.

Khóa học Order Taobao 1688

Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển này các bạn có thể đến mua trực tiếp ngay tại địa chỉ của Trung tâm đào tạo tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Hà Nội hoặc tại địa chỉ Trung tâm học tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội và Trung tâm dạy tiếng Trung thương mại online ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn các bạn nhé.

Để có thể gửi đáp án và bài tập thương mại tiếng Trung các bạn hãy nhanh chóng cài đặt và sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính hệ điều hành windows nhé. Bên dưới chính là link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows, bạn nào dùng macbook thì hãy liên hệ Thầy Vũ để được hướng dẫn chi tiết cách kích hoạt bộ gõ tiếng Trung có sẵn trong hệ điều hành IOS của apple nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Hiện nay do tình hình dịch bệnh covid-19 và các biến thể mới liên tục xuất hiện, gần đây nhất chính là biến thể virus omicron được các nhà khoa học dự báo là có khả năng kháng lại được vắc xin của chúng ta. Vì vậy để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tất cả chúng ta, hiện tại trước mắt Thầy Vũ chỉ nhận đào tạo trực tuyến theo hình thức học tiếng Trung online qua Skype lớp 1 học viên hoặc lớp nhiều học viên. Thông tin chi tiết giới thiệu tổng quan về khóa học tiếng Trung online qua skype các bạn xem ở ngay tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Lớp học tiếng Trung online qua Skype liên tục được khai giảng thêm các lớp mới hàng tuần và hàng tháng để có thể đáp ứng thêm được ngày càng nhiều nhu cầu học tiếng Trung trực tuyến của tất cả các bạn trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Các bạn hãy liên hệ sớm Thầy Vũ để được thu xếp thời gian và lịch học nhé.
 
Last edited:
Top