• Lịch khai giảng Tháng 8/2022
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 8/8/2022, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h30-20h.
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 18/8/2022, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h30-20h.
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung online cơ bản Bài 60

HUYEN BUI

Lính Dự bị
Joined
Jan 13, 2020
Messages
982
Reaction score
6
Points
18
Age
43
Location
Ha Noi
 • 你跟w 去买谁挂吧
 • 你跟我 喝咖啡吧
 • 卷天你跟谁去?
 • 你跟我一起吃饭吧
 • 咱们走吧
 • 今天咱们和什么?
 • 咱们和茶吧。
 • 咱们会加吧
 • 你常去哪儿喝茶?
 • 你常吃什么?
 • 你常去哪儿换钱?
 • 有时候
 • 有时候我去他
 • 有时候我去从事工作
 • 什么时候你在家?
 • 什么时候你去共走
 • 你要借都少钱?
 • 你常借谁的钱?
 • 你常上网走什么?
 • 我常上网共走。
 • 你的家有网吗?
 • 你要上网茶什么?
 • 你要查什么资料?
 • 我要查公式的资料。
 • 我总是在公式共走
 • 你的房间安静吗?
 • 我的房间不太安静。
 • 今天晚上你跟我去和咖啡吗?
 • 晚上你常忙吗?
 • 你常复习汉语吗?
 • 你常复习课文吗?
 • 你常预习生词吗?
 • 我喝咖啡或者和茶
 • 你常联系什么?
 • 我常跟他联系汉语
 • 你常跟谁聊天?
 
Top