Thầy xem hộ e bài này e làm đúng k ạ:71-b,72-a, 73-a, 74-b, 75-d, 76-b, 77-a,78-b, 79-c, 80-c

Top