Tiếng Trung Thương mại nâng cao bài 8 Uyển Vy

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
你要实施合同的条款。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
实施诺言。
由于甲方违背合同的条款,所以将被裁决。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
凡是满18岁的公民,均可以参加选举。
凡是违背合同条款的问题,均被仲裁裁决。
凡是公司的员工,均获得年终奖金。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
一旦有一方违约合同,就立即终止合同。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
一旦返现错误,就得马上改正。
 

UYỂN VY

Lính Dự bị
Joined
Feb 28, 2020
Messages
3,045
Reaction score
377
Points
83
Age
33
Location
Hcm
Gender
  1. Nữ
都, 均。
一旦发现火灾,尽快报警。
 
Top