What's new

Latest posts

Latest profile posts

Thầy xem giúp em với ạ.
据以下情景,编写一段对话:
  • 角色:公司的售后服务部和财务部经理。
  • 任务:公司想给客户提供更多的售后服务所以需要增加费用。售后服务部经理跟财务部经理讨论这个问题。
预算计划
售后服务部经理:现在财务情况怎么样?
财务部经理:仍然稳定,能最好满足公司的需求。
售后服务部经理:那就好。公司想给客户提供更多的售后服务。
财务部经理:没问题。你们想增改多少百分之的售后服务费用?
N
Nguyễn thị thanh thúy
售后服务部经理:我觉得我们应该增加百分之五的售后服务费用。
财务部经理:增加的这笔钱做什么呢?
售后服务部经理:我先开通 900免费客户服务电话,方便客户和我们联系。然后开完通,我要招聘新员工,人力资源的费用也得增加。
财务部经理:如果我们增加百分之五的售后服务费用,那我们只能减少日常管理费用了。
售后服务部经理:好的。这个问题要精打细算,所以我们得和总经理好好谈谈。
财务部经理:那我马上给总经理秘书打电话,我们会安排一个会议,然后沟通你。
售后服务部经理:感到你,再见。
ChineMaster
ChineMaster
em đăng nhầm chỗ rồi, em cần đăng vào chuyên mục Hỏi đáp Tự học tiếng Trung online.
thầy ơi kênh youtube của thầy bị khóa rồi ạ ?
Top